Arbenigedd Dylunio Graffeg / Graphic Design Expertise

Hoffwn apelio at rieni a ffrindiau’r ysgol am arbenigedd dylunio graffeg! Tybed a fyddai rhywun â’r gallu i ail-greu saith cymeriad y mae rhai o’r disgyblion wedi eu dylunio i gynrychioli pwerau dysgu ar gyfrifiadur i ni eu defnyddio yn yr ysgol? Gweler y lluniau o rai o’r cymeriadau dan sylw. Os ydych yn meddwl y gallwch ein helpu gofynnwn yn garedig i chi gysylltu â Mrs Gwenan Williams (Bl.5a6) neu Mr Eilir Roberts (Bl.1a2) os gwelwch yn dada
Llawer o ddiolch o flaen llaw am unrhyw gymorth.

We would like to appeal to parents and friends of the school for graphic design expertise! Would anyone be willing to recreate seven characters that some of the pupils have designed to represent the learning powers on a computer for us to use in school? Some of the characters can be seen below. If you think you can help we kindly ask that you contact Mrs Gwenan Williams (Year 5&6) or Mr Eilir Roberts (Year 1&2) please. Many thanks in advance for any help.