Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Cwricwlwm i Gymru

Mae cwricwlwm newydd yn dod i bob ysgol yng Nghymru yn 2022. Dysgwch fwy am y cwricwlwm ar y dudalen hon.

Curriculum for Wales 

We have a new curriculum coming to every school in Wales in 2022. Learn all about the new curriculum on this page

Mae’n amser cyffrous i ysgolion Cymru. Mae gan bob ysgol y cyfrifoldeb o ysgrifennu cwricwlwm sy’n bersonol iddynt erbyn 2022. Cwricwlwm ysgol ydy cynllun ar gyfer beth fydd plant a phobl ifanc yn ei ddysgu yn yr ysgol. Mae’n dweud: – Beth ddylen nhw ddysgu, sut ddylen nhw ddysgu a’r rhesymau pam ddylen nhw ddysgu. Rydym yn barod yn gweithio tuag at ddatblygu ein cwricwlwm cyffrous yma yn Ysgol Glanrafon. Mae yna lawer o agweddau amrywiol i ystyried wrth ddylunio’n cwricwlwm newydd, gweler isod am fwy o wybodaeth.

It is an exciting time for school across Wales. Every school has a responsibility to write a curriculum that is personal to them by 2022. A school curriculum is a plan for what children and young people will learn at school. It says: – What they should learn, how they should learn and the reasons why they should learn. We are already working towards developing our exciting new curriculum in Ysgol Glanrafon. There are many aspects to consider when designing our new curriculum, please see below for more information:

Y pedwar diben

Pwrpas cwricwlwm yw galluogi dysgwyr i ddatblygu fel:

dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau

cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd

unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

The four purposes

The purpose of a curriculum is to enable learners to develop as:

ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives

enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work

ethical, informed citizens of Wales and the world

healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

Y meysydd dysgu a phrofiad

Rhaid i’r chwe maes dysgu a phrofiad canlynol (Maes/Meysydd) gael eu hadlewyrchu mewn cwricwlwm a fabwysiedir.

Y Celfyddydau Mynegiannol.

Iechyd a Lles.

Y Dyniaethau.

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Mathemateg a Rhifedd.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Fe fydd sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymwysedd digidol yn cael eu haddysgu ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad.

The areas of learning and experience

The following six areas of learning and experience (Area/Areas) must be reflected in the adopted curriculum.

Expressive Arts.

Health and Well-being.

Humanities.

Languages, Literacy and Communication.

Mathematics and Numeracy.

Science and Technology.

Literacy, numeracy and Digital competency skills will be taught across each of the 6 Areas of Learning.

Elfennau gorfodol cwricwlwm

Yn ogystal a’r uchod, bydd y canlynol yn elfennau gorfodol o gwricwlwm.

Crefydd, gwerthoedd a moeseg.

Addysg cydberthynas a rhywioldeb.

Cymraeg.

Saesneg.

Mandatory curriculum elements

In addition to the above, the following will be mandatory curriculum elements.

Religion, values and ethics.

Relationships and sexuality education (RSE).

Welsh.

English.

Dogfennau Pwrpasol:

https://llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid

https://gov.wales/education-changing

https://hwb.gov.wales/storage/718b28f0-573d-4ce1-aa98-a28ed733460b/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru.pdf

https://hwb.gov.wales/storage/016a744a-d1f4-4d61-8b35-0fe1648c1009/a-new-curriculum-in-wales.pdf

https://hwb.gov.wales/storage/d3823918-b205-4c8c-b661-6b3720658e3c/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru-canllaw-ar-gyfer-plant-pobl-ifanc-a-theuluoedd.pdf

https://hwb.gov.wales/storage/44b74558-5d89-4a5b-bf54-32bd6dcad1c0/a-new-curriculum-in-wales-a-guide-for-children-young-people-and-families.pdf