Cyfarchiad y Pennaeth – Headteacher’s Welcome

Pleser o’r mwyaf yw i mi eich cyfarch fel pennaeth Ysgol Gymraeg Glanrafon, Yr Wyddgrug. Croeso cynnes i wefan yr ysgol, a mawr obeithir y gwelwch ei chynnwys yn ddefnyddiol. Ysgol gynradd benodedig Gymraeg yw Ysgol Glanrafon, ac fe’i lleolir ar gyrion tref Yr Wyddgrug. Agorwyd yr ysgol gydag 8 o ddisgyblion yn unig yn Ysgoldy Capel Bethesda yn y dref ar Ionawr 4ydd 1949. O’r fesen fach honno, tyfodd derwen fawr a chadarn a sicrhaodd bod Ysgol Glanrafon y llwyddiant di-gamsyniol yw hi erbyn heddiw. Cymaint fu hanes llwyddiant yr ysgol fel y bu raid iddi yn fuan iawn symud i adeilad mwy ac yna i’r adeilad presennol ar Lôn Bryn Coch yn ddiweddarach. Rydym yn hynod o falch o’r gymdeithas hapus a chlos a geir yma yn Ysgol Gymraeg Glanrafon, lle mae pawb, yn ddisgyblion, staff ac ymwelwyr yn teimlo’n gyfforddus yn yr awyrgylch groesawgar gaiff ei chreu yma.
Ein nod yma yn Ysgol Glanrafon, fel y noda ein Datganiad o Fwriad yw “Cyrraedd y safonau uchaf posibl, mewn ysgol weithgar, ofalgar, hapus a Chymreig, lle y dangosir parch at ddisgyblion a phobl, gan roi cyfle teg iddynt ddatblygu i’w llawn potensial”. Mae’r holl wybodaeth am Ysgol Gymraeg Glanrafon i’w weld yn ein llawlyfr ysgol y gellir ei lawrlwytho ar y safwe hon.

It gives me great pleasure to greet you, as the headteacher of Ysgol Gymraeg Glanrafon, Mold. A warm welcome to the school’s website, and it is hoped that you will find its content useful. Ysgol Glanrafon is a designated Welsh medium school, which is situated on the outskirts of the town of Mold. The school was opened with 8 pupils only in the Bethesda Chapel vestry in Mold, on January 4th 1949. It is from that little acorn that a strong oak tree has grown which has ensured that Ysgol Glanrafon is the undeniable success that it is today. The success of the school and its increasing numbers meant that it had to move very soon to a bigger building and to the present building where it is now situated on Bryn Coch Lane. We are very proud of the happy and close knit community created here at Ysgol Glanrafon, where everyone, pupils, staff and visitors all feel comfortable in the welcoming environment created here. Our aim here at Ysgol Glanrafon, as our Mission Statement states, is to “Attain the highest possible standards in a hard-working, caring, happy and Welsh school, where respect is shown to children and adults, giving everyone a fair chance to develop to their full potential”. All the information relating to Ysgol Glanrafon can be found in our school prospectus, which can be downloaded on this website.

Llinos Mary Jones
Pennaeth/Headteacher