Dydd Gwyl Dewi – St David’s Day

Gan y bydd yn ddydd Gwyl Dewi ddydd Llun nesaf, Mawrth 1af., anogir pawb i wisgo dillad sy’n cynrychioli Cymru iddynt ar y diwrnod – naill ai yn yr ysgol, gartref neu yn yr Hwb. As it will be St David’s Day next Monday, March 1st., everyone is encouraged to wear clothes that represent Wales … Read more

ATGOFFA – REMINDER

Fe’ch hatgoffir y bydd yr ysgol yn cau am 1.30 p.m. fory, dydd Gwener, Chwefror 26ain. You are reminded that school will close at 1.30 p.m. tomorrow, Friday, February 26th.

Atgoffa – Reminder

Diwrnod Hyfforddiant mewn swydd i’r staff fory, dydd Llun, Chwefror 22ain. – dim ysgol na Hwb i ddisgyblion. In service training day for the staff tomorrow, Monday, February 22nd. – no school or Hub for pupils.

Rhieni’r disgyblion Meithrin – Nursery pupils’ parents

ER SYLW RHIENI Y MEITHRIN / FAO MEITHRIN PARENTS Wrth i’r ysgol ail agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi hanner tymor, nodwch bydd Meithrin Plus yn ail ddechrau yr wythnos gyntaf lawn ar ôl dychwelyd, sef oddydd Llun y 1af o Fawrthymlaen. Os nad ydy eich plentyn eisoes yn mynychu Meithrin Plus Glanrafon, … Read more

Cyfarchion i’r disgyblion – Greeting for the pupils.

Bydd cyfarchiad gan y Pennaeth i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen (Meithrin/Derbyn/Blwyddyn 1 a 2) yn cael ei uwchlwytho ar SeeSaw ac i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Teams am 2 p.m. heddiw. Mwynhewch y gwyliau hanner tymor bawb! A greeting from the Headteacher will be uploaded on SeeSaw for the Foundation Phase pupils (Nursery/Reception/Years 1 … Read more