Hwyl Fawr Miss Jones

6) Ymddeoliad Llinos Mary – Hwyl Fawr Miss Jones – YouTube 6) Ymddeoliad Llinos Mary – Hwyl Fawr Miss Jones www.youtube.com

Cinio/dinner

Gan ei fod yn ddiwedd y tymor cofiwch dalu unrhyw dyledion cinio os gwelwch yn dda. As it is the end of term please remember to pay any dinner debts.

Gair gan Miss Jones / A message from Miss Jones

YSGOL GLANRAFON, YR WYDDGRUG.  Annwyl bawb/Dear all,  A hithau’n ddiwrnod olaf i mi yn Ysgol Glanrafon wedi 24 mlynedd o fod yn bennaeth ar yr ysgol arbennig hon, manteisiaf ar y cyfle hwn i ddiolch o waelod calon i chi i gyd am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth i mi’n bersonol ac i’r ysgol yn ystod … Read more

Hwyl Fawr Miss Jones

Annwyl bawb,  Diolchwn yn ddiffuant i bob un ohonoch a gyfrannodd at gronfa ymddeol Miss Jones. Rwy’n falch iawn o roi gwybod I chi ein bod ni (hyd yn hyn!) wedi codi £ 2795 – swm anhygoel!  Prynhawn ddoe, cyflwynodd nifer fach o gynrychiolwyr rhieni a llywodraethwyr anrhegion bendigedig a brynwyd gyda’r gronfa hon ar … Read more

Tymor newydd – New term

Fe’ch hatgoffir y bydd yr ysgol yn ail ddechrau i bawb ddydd Llun, Ebrill 12fed. yn dilyn gwyliau’r Pasg. You are reminded that school will re-open for everyone on Monday, April 12th.following the Easter holiday. 🔚

Hwyl fawr Miss Jones – Radio Cymru a Pnawn Da

Mae rhai disgyblion yr Adran Iau wedi bod yn dewis ei hoff ganeuon ar gyfer slot Tiwn Teams ar BBC Radio Cymru 2.  Roedd un clip bore ma rhwng 7.30 a 7.45, ac mae’r gweddill yr un amser wythnos yma. Mae posib ail-wrando ar y rhaglenni hefyd. Roedd cyfarchion arbennig ar gyfer Miss Jones ar raglen … Read more