Amserlen Gwyddgig 2024 Timetable

*Scroll Down for English*


Amserlen Gŵyl Gwyddgig Festival Programme

Dan ni’n edrych ‘mlaen i’n gŵyl gymunedol yn Yr Wyddgrug Dydd Sadwrn yma Mehefin 15fed. 

O berfformiadau byw ar sgwâr Daniel Owen i weithdai a sesiynau mewn nifer o leoliadau gan gynnwys Y Llyfrgell, Canolfan Daniel Owen, Neuadd y Seiri, Adeilad Dewi Sant a Neuadd yr Eglwys. Bydd rhywbeth i bawb a hyn oll AM DDIM.

Oes modd i chi rannu’ wybodaeth isod a’r amserlen gyda’chdisgyblion, rhieni, gofalwyr, cysylltiadau, ar eich rhwydweithiau ac unrhyw un dach chi’n meddwl fydd â diddordeb os gwelwch yn dda?

Bydd croeso cynnes i bawb ac mae mwy o wybodaeth a manylion sut i archebu lle ar rhai o’r sesiynau ar ein gwefan: https://menterfflintwrecsam.cymru/gwyddgig/

Rwyf hefyd wedi atodi poster i’n gig nos gyda’r artist Mared.  Mae modd i blentyn ddod o dan ofal rhiant neu ofalwr i’r gig.  

***

We can’t wait to welcome everone to our Community Festival in Mold this Saturday June 15th.

From live performances on the Daniel Owen Square, to workshops and sessions at locations across the town including the Library, Daniel Owen Centre, Masonic Hall, St David’s Building and St Mary’s Church Hall. There will be something for everyone and all for FREE.

Could you please share the below timetable with pupils, parents, carers, friends, on social media and anyone you think will be interested?

A warm welcome to all, more information can be found on our website along with links to our ticketed free workshops: https://menterfflintwrecsam.cymru/gwyddgig/

I’ve also attached a poster to our evening gig with the Welsh artist Mared, which can be attended by children under adult supervision.

Llun yn cynnwys testun, bwydlen, llun sgrin, llawysgrifen  Wedi cynhyrchu’r disgrifiad yn awtomatig

Diolch,

Ceri

Ceri Ellett

Swyddog Datblygu/Development Officer

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

01352 744 040 / 07795512273

image002.png

Cofrestrwch yma i dderbyn ein cylchlythyr / Sign-up to our e-newsletter here

facebook icconTwitter-icon

image005.jpg   image006.png  image007.jpg 

Corlan,

Uned 3/Unit 3

Parc Busnes Yr Wyddgrug/Mold Business Park

Yr Wyddgrug/Mold

CH7 1XP

01352 744040/07795512273

www.menterfflintwrecsam.cymru

Cwmni Cyfyngedig drwy Warant / Company Limited by Guarantee No. 04000756

Rhif Elusennol Gofrestredig / Registered Charity No: 1194088

Mae’r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau yn gyfrinachol, ac wedi eu bwriadu ar gyfer yr un sy’n cael ei h/enwi yn unig. Gallent gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw’r neges hon wedi eich cyrraedd ar gam, ni ddylech ei chopïo, ei rhannu na dangos ei chynnwys i unrhyw un ond yn hytrach cysylltu â Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar unwaith. Nid yw’r Fenter na’r un sydd wedi anfon y neges yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am feirysau, a’ch cyfrifoldeb chi yw sganio unrhyw atodiadau. // This email and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute or show the content to anyone but should contact Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Neither the Menter nor the sender accepts any responsibility for viruses, and it is your responsibility to scan any attachments.