Arhosfan bysiau – Bus lay by.

A wnaiff pawb sicrhau nad oes NEB yn parcio ar arhosfan y bysiau ar ddechrau a diwedd pob diwrnod ysgol os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.
A wnewch chi rannu’r negeseuon pwysig a ddaw i chi gydag unrhyw un arall sy’n dod a’ch plant i’r ysgol yn y bore neu yn eu casglu ar ddiwedd y dydd os gwelwch yn dda?
Can you all please ensure that NO ONE parks on the bus lay by at the beginning and end of every school day. Many thanks.
Would you please share the important messages that are sent to you with anyone else who brings the children in the morning or collects them at the end of the day?