Arolwg Rhiant/Gofalwr – Y Defnydd o Ofal Plant | Parent/Carer Survey – Use of ChildcareFrom: FISF <[email protected]&gt;
Sent: Thursday, June 17, 2021 12:54
Subject: Arolwg Rhiant/Gofalwr – Y Defnydd o Ofal Plant | Parent/Carer Survey – Use of Childcare
 

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image001.jpg”>

P’nawn da/Good afternoon,

Yn anfon yr e-bost isod a gawsom gan y Tîm Datblygu Plant.

Forwarding you the e-mail below we have received from the Childcare Development Team.

Cofion/regards,


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint/Family Information Service Flintshire
Cyngor Sir y Fflint/Flintshire County Council
Swyddfeydd y Sir/County Offices
Stryd yr Eglwys/Chapel Street

Y Fflint/Flint
Sir y Fflint/Flintshire
CH6 5BD

Rhif Ffôn/Telephone: 01352 703500  E-bost/E-mail:

http://www.dewis.cymru Neu / Or:  http://www.dewis.wales

www.fis.walesNeu / Or: www.ggd.cymru

Dewch o hyd i ni ar / Find us on:

Facebook – https://www.facebook.com/Family-Information-Flintshire-Gwybodaeth-i-Deuluoedd-Sir-y-Fflint-2241477442741878/

Twitter – https://twitter.com/FISFlintshire

Instagram – https://www.instagram.com/familyinformation_flintshire/

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image002.jpg”>

Iaith%20Gwaith%20-Working%20Welsh%20e-mail%20footer

Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddibenion penodol asesu ac ymateb i’ch ymholiad gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn unig.   Mae angen prosesu eich data personol fel rhan o’n tasg gyhoeddus fel y nodir yn y Ddeddf Gofal Plant 2006.  Gall Cyngor Sir y Fflint rannu eich data gydag asiantaethau 3ydd parti perthnasol sydd yn gallu eich cynorthwyo chi orau.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data am gyfnod heb fod yn fwy na 18 mis. Mae hyn i sicrhau ein bod yn gallu monitro’r galw a nodi’r bylchau ar gyfer ceisiadau am wasanaeth penodol yn ystod ein cyfnod monitro blynyddol ac er mwyn ein cynorthwyo gydag ymateb prydlon os byddwch yn dymuno derbyn gwybodaeth ddilynol, cyngor neu gymorth ar ôl eich ymholiad cychwynnol. 

Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’w gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. 

Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol ac am eich hawliau chi, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan – http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

Your data will be processed by Flintshire County Council only for the specific purposes of assessing and responding to your enquiry with the Family Information Service. The processing of your personal data is necessary as part of our public task as set out in the Childcare Act 2006. Flintshire County Council may share your data with relevant 3rd party agencies who are best equipped to assist you.

Flintshire County Council will retain your data for a period not exceeding 18 months. This is to ensure we are able to monitor demand and identify gaps for specific service requests during our annual monitoring period and in order to assist us with a prompt response should you wish to obtain follow-up information, advice or assistance after your initial enquiry.

If you feel that Flintshire County Council has mishandled your personal data at any time you can make a complaint to the Information Commissioner’s Office by visiting their website or by calling their helpline on 0303 123 1113.

For further information about how Flintshire County Council processes personal data and your rights please see our privacy notice on our website – http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

Arolwg Rhiant/Gofalwr

Hoffai Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ofyn i holl reini/gofalwyr plant o dan 12 mlwydd oed sy’n byw yng Nghymru i gwblhau arolwg byr, dienw, yn gymorth i nodi’r agweddau tuag at Ofal Plant, y galw posibl am Ofal Plant wrth symud ymlaen a’r rhesymau dros yr amrywiadau yn y galw o’i gymharu â chyn Mawrth 2020.

Byddem yn gwir werthfawrogi pe gallech rannu’r arolwg hwn ymysg eich cysylltiadau: i rieni/gofalwyr ac unrhyw bobl broffesiynol y teimlwch y gallent helpu i gyhoeudduso’r arolwg hwn a chefnogi cyfradd ymateb uchel a fydd yn help i fwydo’r sector a’r gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi’r sector.

Mae’r arolwg yn ddwyieithog (Saesneg a Chymraeg) a dylai ddim ond cymryd tua 5 munud i’w gwblhau.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_lGWXBBsTTuuQEaw4DKD4-3zPcirU4xrgwEZBIp3N6s1b0A/viewform

Parent/Carer Survey

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs would like to invite all parents/carers of children aged under 12 years living in Wales to complete an anonymous short survey to help to identify attitudes towards Childcare, the potential demand for Childcare going forward and reasons for fluctuations in demand in comparison to pre-March 2020.

We would very much appreciate it if you could circulate this survey to your contacts: to parents/carers and to any professionals you feel may be able to help publicise this survey to support a high response rate that will help to inform the sector and professionals supporting the sector.

The survey is bilingual (English and Welsh) and should only take approximately 5 minutes to complete.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_lGWXBBsTTuuQEaw4DKD4-3zPcirU4xrgwEZBIp3N6s1b0A/viewform

Shay Cuss

Swyddog Gwybodaeth a Chymorth / Information and Support Officer

Cymorth y Blynyddoedd Cynnar a Theuluoedd| Early Years and Family Support
Gwasanaethau Cymdeithasol | Social Services
Canolfan Westwood | The Westwood Centre

Stryd Tabernacl|Tabernacle Street

Bwcle| Buckley

CH7 2JT
Cyngor Sir Y Fflint | Flintshire County Council

http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk
____________________________________________________________________________________

Ffôn |Tel 01352 703931
Ebost  |  Email

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. Use of either language will not lead to a delay

Opinions advice, conclusions and other information in this 

message that do not relate to the official business of 

Flintshire County Council shall be understood as neither 

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently 

Flintshire County Council shall bear no responsibility 

whatsoever in respect thereof.

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na 

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, 

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol 

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na’u cadarnhau ganddo 

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn 

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o’r neges. 

**********************************************************************