Bl 3, 4 ,5 a 6 / Years 3, 4 5 and 6

Trefniadau Mynd Adref – Yr Adran Iau / Going Home Arrangements – The Juniors Department
Hoffem wybod sut mae eich plentyn yn mynd adref ddiwedd y dydd os gwelwch yn dda. Sylweddolwn fod pethau yn gallu newid o bryd i’w gilydd ond os allech roi bras-amcan i ni fase hyn yn ddefnyddiol iawn. Os ydych yn caniatau i’ch plentyn gerdded ei hun i’r giat waelod neu top er mwyn eich cyfarfod, mae RHAID gyrru ebost at athro/athrawes eich plentyn. (Rydym yn annog hyn yn bennaf ar gyfer disgyblion Bl 5 a 6). Os gwelwch yn dda, cwblhewch yr holiadur isod gan ddilyn y linc cyn hanner dydd Dydd Llun, Medi 12fed Cofiwch os oes newid trefniadau yn ystod y dydd, mae’n hanfodol eich bod yn ffonio neu ebostio’r Swyddfa neu ebostio athro/athrawes eich plentyn. 

We’d like to know how your child goes home at the end of the day please. We realise that things can change from time to time but if you could give us an idea of what usually happens, this would be very useful. If you give permission for your child to walk themselves to the bottom or top gate in order to meet you, you MUST send an email to your child’s teacher to confirm this. (We encourage this mainly for Year 5 and 6 pupils). Please complete the questionnaire below by following the link before mid-day on Monday, September 12th.
Please remember if there is a change in the going home arrangements, it is vital that you contact the school office via phone or email or email your child’s teacher. 

https://forms.office.com/r/6AjLA0MBDW