Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 & 2

DISGYBLION BLWYDDYN 1 A 2 – YEARS 1 AND 2 PUPILS.

 

TREFNIADAU DIWEDD Y DYDD – END OF THE DAY ARRANGEMENTS.

 

Wrth ddod i gasglu’ch plant o flaen yr ysgol ar ddiwedd y dydd, o heddiw, dydd Mercher, Tachwedd 25ain. ymlaen, gofynnir i chi ddod i aros amdanynt ar y glaswellt gyferbyn â dosbarthiadau’r Uned dan 7 os gwelwch yn dda. A fyddech cystal â defnyddio’r giât werdd uchaf a gadael trwy’r giât fach ar yr ochr. Bydd y disgyblion yn cael eu rhyddhau i chi’n uniongyrchol o’r dosbarthiadau (dosbarth ER trwy ddosbarth CT). Ein gobaith yw gallu ffurfio llwybr caled yn yr ardal hon os bydd hynny’n bosib.

Gobeithir y bydd hyn yn gymorth i bawb allu cadw pellter cymdeithasol o ddwy fedr wrth aros a gadael safle’r ysgol. Hefyd, bydd hyn yn helpu pawb gobeithio i gadw y prif lwybr yn glir.

Diolchir ymlaen llaw i chi am eich cydweithrediad wrth i ni barhau i addasu ein trefniadau yn y modd mwyaf diogel.


When coming to collect your children at the end of the day from today, Wednesday, November 25th., onwards, you are asked to wait for them on the grass opposite the Under 7’s Unit classes please. Would you kindly use the highest green gate to come in and leave by the small green one on the side. The pupils will be released directly to you from the classes (ER’s class through CT’s class). We hope to have a hard core pathway in this area if possible.

 

It is hoped that this will be of assistance to ensure that everyone is able to adhere to the two metre social distancing rule in the safest possible way. This will also hopefully help to keep the main path clear.

 

You are thanked beforehand for your co-operation as we continue to monitor our arrangements in the safest possible way.