Clwb Rownderi Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 Rounders Club

Diolch am eich ymatebion i’r Clwb Rownderi. Fe fydd y clwb yn dechrau brynhawn dydd Llun yma. Gofynnir i ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn y clwb i ddod a dillad ymarfer corff addas efo nhw i’r ysgol mewn bag. Fe fydd y clwb yn gorffen am 4.15y.h. ac fe fydd y disgyblion yn dod at ddrws Blwyddyn 5 a 6 yn nosbarth Mr Rhydian Jones. Os ydi eich plentyn yn cerdded adref ar ei ben ei hun ar ol y clwb a wnewch chi anfon e-bost i Mrs Williams yn nodi eich bod yn rhoi caniatad i hyn os gwelwch yn dda.
Thank you for your response to the Rounders Club. The club will start on Monday afternoon. We ask that pupils who are attending the club bring a PE kit to school with them in a bag. The club will finish at 4.15pm and the pupils will come to the Year 5 and 6 door in Mr Rhydian Jones’ class. If your child will be walking home alone after the club could you please send Mrs Williams an e-mail to give your permission for this.
E-bost Mrs Williams: [email protected]