Covid 19

Rydym yn ceisio lleihau’r nifer o oedolion sy’n dod i fewn i adeilad yr ysgol. O ganlyniad mae’n bosib y byddwn yn gofyn i rieni aros y tu allan i fynedfeydd yr ysgol (h.y. y drysau) yn hytrach na dod i fewn i’r adeilad ar brydiau. Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn arweiniad y staff ar hyn. 
We are trying to minimize the number of adults entering thr school building. As a result it’s possible that we will ask parents to stay outside the school entrances (i.e. the doors) rather than enter the building at times. We kindly ask that you follow staff’s lead on this
Llawer o ddiolch i chi am eich cefnogaeth.
Many thanks for your support.