Disgyblion Bl 6 sy’n mynd i Faes Garmon / Year 6 pupils that are going to Maes Garmon

Annwyl riant / gwarchodwr, 
Atodaf linc i chi sydd yn egluro sut y gallwch archebu gwisg ysgol gan Forrster Sports
I attach a link that explains how you can order school uniform from Forrerster Sports
Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd
Thank you for your co-operation and patience