Eitemau ar gyfer prosiect ysgol / Items for school project

Mae Bl 3 a 4 yn astudio y gerddorfa dros y bythefnos nesaf, ac fe fyddant yn cael y cyfle i fod yn greadigol gan geisio creu offerynnau eu hunain yn y dosbarth. Os fedrwch gyfrannu unrhyw beth o’r rhestr isod, byddem yn ddiolchgar iawn. Os nad ydy eich plentyn yn Ml 3 a 4, ond hoffech dal gyfrannu eitemau, gyrrwch nhw i dddosbarth Mrs Gatrell, Mrs Huws/Mrs Aykroyd, Mr Gareth Jones neu Mrs Coulman.

Years 3 and 4 pupils will be studying the orchestra next week, and will be given the opportunity to be creative and create their own musical instruments. If you can donate any of the items on the list below, we would be extremely grateful. If your child is not in Year 3 and 4 but you have some items which you wish to donate, please send them to Mrs Gatrell, Mrs Huws/Mrs Aykroyd, Mr Gareth Jones or Mrs Coulman’s classes.

 SYNIADAU / IDEAS

Bocsus Esgidiau / Shoe boxes

Bocsus bach.e.e bocs hancesi / Small boxes.eg. tissue boxes

Papurau Newydd / News Papers

Tuniau Bwyd glân  – gofalwch nad ydynt yn finiog / Clean food tins – please make sure that they are not sharp

Poteli Plastig / Plastic Bottles

Tiwbiau Cardfwrdd – unrhyw faint / Cardboard tubes – any size

Potiau iogwrt glân / Clean Yogurt pots

Potiau Pringles/Bisto neu rhywbeth tebyg / Pringles/Bisto containers or something similar

Dranau o bren esmwyth / Smooth Wooden off-cuts

Hen botiau plastic / Old plastic pots

Hangers

Eitemau bach gall gael eu defnyddio i offeryn ysgwyd. e.e. reis, gemwaith / Small objects that could be used for shaking.eg. rice, small beads.

Syniadau eraill ar gael ar y Wê / Other ideas available on the Internet.

Os gwlewch yn dda, gofalwch fod pob dim o’r uchod yn lân ac yn ddiogel i’w defnyddio. / Please ensure that all of the above are clean and safe to use.

Diolch yn fawr iawn.