Fw: Neges gan Llywodraeth Cymru – Coronafeirws (2019-nCoV) / Message from the Welsh Government – Coronavirus (2019-nCoV)


From: FISF <[email protected]&gt;
Sent: 26 February 2020 14:55
Subject: Neges gan Llywodraeth Cymru – Coronafeirws (2019-nCoV) / Message from the Welsh Government – Coronavirus (2019-nCoV)

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/image003.jpg”>

Prynhawn da/Good afternoon,

Yn anfon yr e-bost isod i chi y mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni ei anfon atoch.

Forwarding you an e-mail below that the Welsh Government have asked us to send to you.

Cofion/regards,


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint/Family Information Service Flintshire
Cyngor Sir y Fflint/Flintshire County Council
Swyddfeydd y Sir/County Offices
Stryd yr Eglwys/Chapel Street

Y Fflint/Flint
Sir y Fflint/Flintshire
CH6 5BD

Rhif Ffôn/Telephone: 01352 703500  E-bost/E-mail:

Dewch o hyd i ni ar Facebook / Find us on Facebook –

https://www.facebook.com/Family-Information-Flintshire-Gwybodaeth-i-Deuluoedd-Sir-y-Fflint-2241477442741878/

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/image004.jpg”>

Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddibenion penodol asesu ac ymateb i’ch ymholiad gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn unig.   Mae angen prosesu eich data personol fel rhan o’n tasg gyhoeddus fel y nodir yn y Ddeddf Gofal Plant 2006.  Gall Cyngor Sir y Fflint rannu eich data gydag asiantaethau 3ydd parti perthnasol sydd yn gallu eich cynorthwyo chi orau.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data am gyfnod heb fod yn fwy na 18 mis. Mae hyn i sicrhau ein bod yn gallu monitro’r galw a nodi’r bylchau ar gyfer ceisiadau am wasanaeth penodol yn ystod ein cyfnod monitro blynyddol ac er mwyn ein cynorthwyo gydag ymateb prydlon os byddwch yn dymuno derbyn gwybodaeth ddilynol, cyngor neu gymorth ar ôl eich ymholiad cychwynnol. 

Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’w gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. 

Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol ac am eich hawliau chi, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan – http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

Your data will be processed by Flintshire County Council only for the specific purposes of assessing and responding to your enquiry with the Family Information Service. The processing of your personal data is necessary as part of our public task as set out in the Childcare Act 2006. Flintshire County Council may share your data with relevant 3rd party agencies who are best equipped to assist you.

Flintshire County Council will retain your data for a period not exceeding 18 months. This is to ensure we are able to monitor demand and identify gaps for specific service requests during our annual monitoring period and in order to assist us with a prompt response should you wish to obtain follow-up information, advice or assistance after your initial enquiry.

If you feel that Flintshire County Council has mishandled your personal data at any time you can make a complaint to the Information Commissioner’s Office by visiting their website or by calling their helpline on 0303 123 1113.

For further information about how Flintshire County Council processes personal data and your rights please see our privacy notice on our website – http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

Coronafeirws (2019-nCoV)

Cynghorir pob lleoliad gofal plant a chwarae yng Nghymru i gymryd sylw o’r canllawiau hyn sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y coronafeirws newydd, COVID-19. Gellir gweld y canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru drwy’r ddolen ganlynol:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol?_ga=2.194752301.1801697865.1582297956-1615282640.1571217854

Er bod y canllawiau wedi’u hanelu, yn bennaf, at ysgolion a sefydliadau addysgol, mae’r un yn berthnasol i leoliadau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob lleoliad o’r fath nodi’r canllawiau hyn a chadw llygad yn rheolaidd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ar unwaith:

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws-newydd/

Byddwn mewn cysylltiad eto os bydd gennym ragor o wybodaeth neu gyngor ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae yn benodol.

Coronavirus (2019-nCoV)

All childcare and play settings in Wales are advised to note the attached guidance issued by the Welsh Government and Public Health Wales on the novel coronavirus, COVID-19. The guidance can be found on the Welsh Government website at the following link:

https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19

Although the guidance is mainly directed at schools and education settings, the same applies to all childcare and play settings. All such settings are asked to take note of this guidance and to regularly check the Public Health Wales Website where any future updates will be published directly:

https://phw.nhs.wales/topics/coronavirus/

We will be in touch again should we have any further information/advice specifically for childcare and play settings.

Nicola Edwards

Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar

Deputy Director Childcare, Play and Early Years Division

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government then our Privacy Notice explains how we use your information and the ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Mae’r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sy’n atodol yn gyfrinachol a dim ond ar gyfer defnydd yr unigolyn neu’r sefydliad y cyfeiriwyd atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn ar gam rhowch wybod i reolwr eich system. Nodwch fod unrhyw sylwadau neu farn o fewn testun yr e-bost yw sylwadau a barn yr awdur yn unig ac nid yn angenrheidiol yn cynrychioli barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. I orffen, dylai’r person sy’n derbyn yr e-bost sicrhau nad oes firws ynghlwm nac mewn unrhyw ddogfen atodol i’r e-bost. Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod achoswyd gan unrhyw firws sy’n cael ei drosglwyddo gan yr e-bost hwn.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog (yn unol ‘ch dewis), ac mewn ieithoedd a fformatau eraill. Cewch ymateb yn unol ‘ch dewis iaith os nodwch hynny i ni, ac ni fydd cyfathrebu ni yn Gymraeg yn arwain at oedi.


This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of Caerphilly County Borough Council. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Council accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

We welcome correspondence in English, Welsh or bilingually (according to your choice) or in other languages and formats. We will respond in your declared chosen language, and corresponding with us in Welsh will not lead to any delay.

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na’u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o’r neges.

**********************************************************************