Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd / Speech and Language Therapy Services

Er gwybodaeth/For your information


From: Jill Scupham (CHC – NWCHC) <[email protected]&gt;
Sent: Tuesday, August 31, 2021 11:20
To: Jill Scupham (CHC – NWCHC) <[email protected]&gt;
Subject: Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd / Speech and Language Therapy Services
 

I Sylw – Penaethiaid Ysgolion

For the Attention of – School Head Teachers

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) yn awyddus i glywed gan bobl sydd â phrofiad o wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yng ngogledd Cymru.

Bydd CICGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ar draws chwe sir gogledd Cymru neu drwy fideo gynadledda, yn ystod mis Medi, Hydref a Thachwedd. 

Gwahoddir cleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd i siarad am bob agwedd o Wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd GIG. 

Gofynnwn yn garedig os byddai modd i chi rannu’r wybodaeth amgaeedig gyda rhieni / gwarchodwyr yr ysgol.

Gyda diolch

Carol Williams

Dirprwy Brif Swyddog

The North Wales Community Council (NWCHC) is keen to hear from people who have experiences of Speech and Language Therapy services in North Wales.

The NWCHC will be hosting a series of face to face events across all six counties of North Wales and via video conference, during September, October and November.

Patients, their carers and their families are invited to talk about all aspects of NHS Speech and Language Therapy Services.

Could we please ask you to share the information attached with your school parents / guardians.

Thank you

Carol Williams

Deputy Chief Officer

REBECA HUGHES

SWYDDOG RHEOLAETH (CYNNWYS Y CYHOEDD A CHLEIFION/ MONITRO A CRAFFU) /

MANAGEMENT OFFICER (PUBLIC AND PATIENT ENGAGEMENT/ MONITORING AND SCRUTINY)

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru / North Wales Community Health Council
11 Llys Castan/Chestnut Court, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FH

Ffôn/Tel 01248 679 284

Fy rhagenwau yw ‘Hi’ a ‘Hi’

My pronouns are ‘She’ and ‘Her’

cid:image001.jpg@01D1A77D.A5644EA0cid:image002.jpg@01D1A77D.A5644EA0cid:image003.png@01D1A77D.A5644EA0cid:image004.png@01D1A77D.A5644EA0instagram

[email protected]″ style=”width:4.0in; height:.5916in” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/image006.jpg”>

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Os byddwch yn ysgrifennu atom neu’n ein ffonio yn Gymraeg, byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. Mae ein holl wasanaethau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

We welcome correspondence and telephone calls through the medium of Welsh and English. If you write to us or call us in Welsh, we will respond in Welsh.  This will not lead to any delay. All our services are available in Welsh and English.

Mae manylion ein hysbyseb preifatrwydd ar gael ar ein gwefan https://gogleddcymrucic.gig.cymru/

Details of our privacy notice is available on our website https://northwaleschc.nhs.wales/

pdf icon August-2021-CW-SALT-Press-Release-CYM-V3.pdf
pdf icon August-2021-CW-SALT-Press-Release-ENG-V3.pdf
pdf icon SALT-POSTER-E.pdf
pdf icon SALT-POSTER-W.pdf