Macmillan

Mae’r Cyngor Ysgol wedi cyfarfod heddiw ac yn dymuno cefnogi Elusen Macmillan drwy drefnu Bore Cacennau i’r plant a pnawn coffi i chi fel rhieni Dydd Llun nesaf, Hydref 3ydd  – manylion ar y poster. Byddem yn hynod o ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau o gacennau ar gyfer y diwrnod.
Os oes gan eich plentyn alergedd neu unrhyw anghenion deietegol, mae croeso i chi yrru cacennau penodol ar eu cyfer nhw. Hoffwn eich atgoffa ein bod yn ysgol ddi-gnau. 

The School Council have met today and wish to support the Macmillan Big Coffee morning by organizing a Cake Morning for the children and a coffee afternoon for you as parents next Monday, October 3rd – please see poster.  We would be extremely grateful for any donations of cakes for the day.

If your child has an allergy or any dietary needs, please feel free to send specific cakes for them. I would like to remind you that we are a nut-free school.

image-1.jpg

pdf icon mACMILLAN.pdf