Mai 1af – Diwrnod Coch, Gwyn a gwyrdd – May 1st

Ddydd Gwener yma, 1af o fai, mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn troi’r byd yn goch, gwyn a gwyrdd, mewn diwrnod o godi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru.

Ar y diwrnod mawr, bydd teuluoedd, plant a hyd yn oed anifeiliaid anwes yn cael eu hannog i lliwiau’r Urdd. Gall pobl rannu eu lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #UrddLlamau ac enwebu 5 person i wneud yr un peth. Gallwch gyfrannu drwy decstio URDD a’r swm yr hoffech ei gyfrannu e.e. URDD5 i gyfrannu £5, at 70085. Mae tudalen justgiving hefyd https://www.justgiving.com/cochgwynagwyrdd.


Help Urdd Gobaith Cymru raise money to support Llamau

Mae gwaith Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ar gyfer pobl ifanc a menywod sy’n agored i niwed, yn bwysicach nag erioed. Mae’r elusen yn adrodd cynnydd yn nifer yr achosion o drais domestig, yn ogystal â phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd, gyda sofa surfers yn gadael cartrefi ffrindiau a theulu oherwydd y mesurau llymach ar hyn o bryd. Mae angen help ar Llamau i gefnogi’r bobl ifanc, y menywod a’r plant sydd yn eu gofal yn ystod y cyfnod hwn – gyda nifer heb fynediad i ardd na llefydd i chwarae ac ymlacio.

Felly ewch ati ac ymunwch yn yr hwyl, a chodi arian yr un pryd! COFIWCH – rhowch eich lluniau ar Trydar yr ysgol @YsgolG. 


Urdd Gobaith Cymru has announced that this week, on Friday, May the 1st, it will attempt to turn the world red, white and green, in a day of fund-raising in support of Llamau, Wales’ leading homelessness charity. 

On the big day, families, children and even pets will be encouraged to wear red, white and green, share their photos on social media using the hashtag #UrddLlamau and nominate five people to do the same. You can donate by texting URDD and the amount you would like to contribute e.g. URDD5 to donate £5, to 70085.

There is also a justgiving page – link above. 

For many, everyday life has completely changed and while some might be struggling with having to stay at home and not see friends and family, for others, the struggle is much more challenging.

The work of Llamau, Wales’ leading homelessness charity for young people and vulnerable women, is more crucial than ever. The charity is reporting an increase in cases of domestic violence as well as young people facing homelessness, with ‘sofa surfers’ being asked to leave friends and family’s homes because of ‘lockdown’. Llamau needs help to support the young people, women and children in their care during this time – many without access to gardens or spaces to play and unwind.

So join the Urdd and Llamau this week, to have some fun and raise lots of money! REMEMBER – Tweet some photos on the school Twitter account @YsgolG.