Neges gan Llywodraeth Cymru / Message from the Welsh Government

A logo with text on it  Description automatically generated

Teulu Cymru

Gofal plant a chymorth i’r teulu

Teulu Cymru

Childcare and support for families

Yn gynharach yr wythnos hon, lansiodd Llywodraeth Cymru Teulu Cymru, brand newydd sy’n dod â’i phrif ymgyrchoedd gofal plant a magu plant ynghyd o dan yr un to.

Mae Teulu Cymru yma ar gyfer rhieni a theuluoedd plant 0-18 oed, gan eu cyfeirio at lawer o wahanol ffynonellau cymorth ymarferol ac ariannol Llywodraeth Cymru.

O awgrymiadau magu plant a chyngor datblygu arbenigol i helpu gyda chostau gofal plant. Mae Teulu Cymru yn ei gwneud hi ychydig yn haws i rieni ddod o hyd i’r cymorth hwn mewn un lle.

Teulu Cymru | LLYW.CYMRU

Rhannwch y negeseuon isod o’ch sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfrifon Teulu Cymru ar Facebook a Instagram.

www.instagram.com/teulu.cymru

www.facebook.com/teulucymruwales  

Teulu Cymru (@teulu.cymru) • Instagram photos and videos

Croeso i’r Teulu!

Earlier this week, the Welsh Government launched Teulu Cymru, a new brand which brings its main childcare and parenting campaigns under one roof.

Teulu Cymru or “Family of Wales,” is here for parents, carers and families of children aged 0-18, pointing them in the right direction for different Welsh Government sources of practical and financial support.

From parenting tips and expert development advice, to help with childcare costs – Teulu makes it a little easier to access this support in one place.

Teulu Cymru | GOV.WALES

Please share the below post from your own social media channels and make sure you’re following Teulu Cymru on Facebook and Instagram.

www.instagram.com/teulu.cymru

www.facebook.com/teulucymruwales  

Teulu Cymru (@teulu.cymru) • Instagram photos and videos

Croeso i’r Teulu!

*************************************************************************** Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd y defnydd o’r naill iaith yn arwain at oedi. Mae’r e-bost hwn, gan gynnwys unrhyw atodiadau, yn breifat a chyfrinachol ac ni ddylid ei rannu heb ganiatâd yr anfonwr. Os derbynioch chi’r e-bost hwn ar gam, rhowch wybod i’r anfonwr a dileu’r e-bost. Os cyflwynir unrhyw farn, cyngor, casgliadau ac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon nad oes a wnelo â busnes swyddogol Cyngor Sir y Fflint, deellir nad ydynt wedi’u rhoi na’u cymeradwyo ganddo nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl amdanynt. We welcome correspondence in Welsh and English and you will receive a response in the same language. Use of either language will not lead to a delay. This email, including any attachments, is private and confidential and should not be shared without permission from the sender. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it from your account. Opinions, advice, conclusions, and other information in this message that do not relate to the official business of Flintshire County Council shall be understood as neither given nor endorsed by it, or on its behalf, and consequently Flintshire County Council shall bear no responsibility whatsoever in respect thereof. ***************************************************************************