PWYSIG – Cofrestru i gystadlu yn yr Urdd / IMPORTANT – Registering to compete at the Urdd

Cofiwch mae eich cyfrifoldeb chi fel rhieni/gwarchodwyr yw i gofrestru eich plentyn i gysatdlu yn Eisteddfod yr Urdd.  Mae hyn yn cynnwys cystadlaethau llefaru, unawdau, cerdd dant a rhai offerynnol. Yr ysgol sy’n cofrestru holl gystadlaethau grwp.  
Mae rhai disgyblion wedi cofrestru yn barod ond mae gwybodaeth ar goll ar rai.e.e. llun o’ch plentyn felly mae angen uwchlwytho hyn cyn i’r cofrestriad cael ei gwblhau. 
Erfyniwn arnoch i beidio gadael y cofrestru tan Dydd Llun (sef y dyddiad cau) oherwydd gall y system fod yn brysur iawn bryd hynny. 

Remember it is your responsibility as parents/guardians to register your child to compete at the Urdd Eisteddfod.  This includes the recitation, solos, cerdd dant and instrumental competitions.  The school registers all group competitions. 
Some pupils have already registered but some information is missing, for example, a photo of your child.  This needs to be uploaded before registration is complete.  
Please do not leave the registration until Monday(which is the deadline) as the system can be very busy and could crash. 

pdf icon Urdd-2023.pdf