PWYSIG / IMPORTANT

Mae staff wedi codi pryder difrifol ynglyn â disgyblion yn croesi’r ffordd ar eu pen eu hunain ar ddiwedd y dydd. Mae’r ffordd yn beryglus ac mae’n hanfodol fod y disgyblion yn cymryd gofal wrth groesi. Nodwch os gwelwch yn dda nad yw staff yr ysgol i fod i ddod oddi ar dir yr ysgol i gynorthwyo’r disgyblion i groesi’r ffordd – eich cyfrifoldeb chi fel rhieni / gofalwyr yw sicrhau diogelwch eich plentyn. Os nad yw eich plentyn yn hyderus gyda rheolau’r ffordd fawr, rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn aros amdanynt ar yr un ochr a giat yr ysgol, yn hytrach nag ar y palmant neu mewn ceir ar yr ochr gyferbyn, ac yn eu helpu i groesi’r ffordd. Erfyniwn arnoch i basio’r neges hon ymlaen i unrhyw un fydd yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

Staff have raised serious concerns regarding pupils crossing the road on their own at the end of the school day. The road is dangerous and it is crucial that pupils take care when crossing. Please note that school staff are not permitted to come off the school grounds to help pupils to cross the road – it is your responsibility as parents / carers to ensure the safety of your child. If your child isn’t confident with the highway code, we strongly advise that you wait for them on the same side of the road as the school gate, rather than on the pavement or in cars on the opposite side, and help them to cross the road. Please pass this message on to anyone who will be collecting your child from school. 🔚