PWYSIG/IMPORTANT – Yr Adran Iau / Juniors

Rydym yn pryderi yn fawr am blant yn gadael yr ysgol ar ddiwedd y dydd, yn enwedig Yr Adran Iau gan nad oes llawer o le wrth y giat waelod. Iechyd a Diogelwch yw ein blaenoriaeth a rydym eisiau pawb teimlo’n ddiogel. Cofiwch – mae pethau yn waeth ar hyn o bryd oherwydd y gwaith adeiladu ac fe fydd pethau yn gwella gobeithio ymhen rhai misoedd.  

Er mwyn hwyluso pethau ac fod gennym ni restr wrth law ar ddiwedd pob dydd, gofynnwn yn garedig i chi lewni yr holiadur isod os gwelwch yn dda. Ni ddylai gymeryd mwy na rhyw funud i’w gwblhau. Sylweddolwn fod trefniadau yn newid weithiau ac ella fod eich patrwm gwaith yn newid yn wythnosol, ond hoffem gael fras amcan o ble mae eich plentyn yn mynd ar ddiwedd y dydd. Os oes unrhyw newid, gadewch i athro/athrawes eich plentyn wybod. 
COFIWCH – fod gan blant yr Adran Iau opsiwn i ddod drwy’r giat waelod neu drwy’r Brif Fynedfa yn y bore neu ar ddiwedd y dydd os yw’n gwneud pethau’n haws i chi. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUNThOWUdITUhTMTE5UlpEQ09VQ09NNDBXNC4u

We are very concerned about children leaving school at the end of the school day, particularly the Junior Department as there is not much room at the bottom gate. Health and Safety is our main priority, and we want everyone to feel safe. Remember – things are more difficult at the moment because of the building work and things will hopefully improve in a few months time.  
In order to help us as staff and make sure that we have a list of names, please complete the questionnaire below. It should take no more than about a minute to complete. We realise that arrangements do change and that your work commitments may change on a weekly basis, but we would like to have a rough idea of where your child needs to go at the end of each day. If anything changes, please let your child’s teacher know. 
REMEMBER – that Juniors have an option to come through the bottom gate or through the Main Entrance in the morning or at the end of the day if it makes things easier for you.