Rhieni Derbyn / Reception parents

O Ddydd Llun ymlaen bydd disgyblion y Derbyn yn cael eu rhyddhau o’r ysgol am 3.00y.p. trwy fynediad y Meithrin a’r Derbyn yng nghefn yr ysgol. Os oes gan eich plentyn frawd neu chwaer ym mlwyddyn 1 a 2 caiff y disgyblion rheiny eu rhyddhau drwy giât Blynyddoedd 1 a 2 sydd i’r chwith o’r brif fynedfa. 


From Monday the 9th of September Reception pupils will leave school at 3.00pm from their entrance at the back of the school. However If your child has a brother of sister in Year 1 and 2 they will come out of school from the Year 1 and 2 gate to the left of the main entrance.

Diolch yn fawr/ Thank you 

Tîm y Cyfnod Sylfaen