Rhieni Meithrin parents

Noson Agored –  Open Evening

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i ddod i’r ysgol i dderbyn manylion a gwybodaeth pellach am y Dosbarth Derbyn nos Fawrth, Mehefin 25ain am 5.30pm.  

Edrychir ymlaen yn fawr at eich gweld bryd hynny pan roddir manylion am yr hyn fydd yn wahanol pan ddaw eich plentyn yma’n llawn amser ym mis Medi.

 

You are warmly welcomed to come to school to receive further details and information regarding the Reception Class on Tuesday, June 25th at 5.30pm

 

We look forward to seeing you then when details will be given regarding any differences that occur when your child attends full time in September.