Rhieni y Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase parents

Yn y cyfnod hwn, mae ysgolion Sir y Fflint yn cael eu cyfarwyddo i baratoi ar gyfer ail agor ar gyfer addysgu wyneb i wyneb gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Chwefror 22ain. ymlaen. Mae hyn mewn cyswllt gyda phenderfyniad Llywodraeth Cymru i ddod â rhai dysgwyr yn ôl i’r ysgolion tra bo cyfyngiadau clo yn dal i fod mewn lle.

Mae’r Cyngor yn monitro graddau’r achosion a phrofion positif yn ddyddiol, ac yn disgwyl i’r ddau ddisgyn yn raddol dros yr wythnosau nesaf. Fodd bynnag, os y daw sefyllfa’r iechyd cyhoeddus yn fater o gonsyrn cyn Chwefror 22ain., bydd y penderfyniad i ail agor ysgolion ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael ei adolygu.

 At the current time, Flintshire schools are being directed to prepare for the reopening of face to face provision for Foundation Phase pupils from 22nd February onwards. This is in line with the Welsh Government decision to bring some learners back into schools whilst other lockdown restrictions remain in place.

 

 

The Council carefully monitors the incidence rate and test positivity rate daily, and expects both to continue to fall steadily over the coming weeks. However, should the public health situation become a cause for concern ahead of 22nd February then the decision to reopen schools for Foundation Phase pupils will be reviewed.

 

Claire Homard

Gweler manylion am drefniadau Ysgol Glanrafon wedi’i atodi.

See details of Ysgol Glanrafon’s arrangements attached.