Amgueddfa Dros Nos: Y Gofod o Gartref / Museum Sleepover: The Natural World at HomeFrom: Education Email <[email protected]&gt;
Sent: Thursday, July 1, 2021 11:10
Subject: Amgueddfa Dros Nos: Y Gofod o Gartref / Museum Sleepover: The Natural World at Home
 

Annwyl Bennaeth / Dear Head Teacher

Tybed os fydde chi’n hapus i rannu’r digwyddiad yma gyda’ch rhieni.

Please could you share this event with your parents.

Diolch / Many thanks

image001.jpg

Amgueddfa Dros Nos: Y Gofod o Gartref

Gwahoddiad i fwynhau noson arallfydol! Profiad llawn hwyl o’r Amgueddfa i’ch cartref.

Dyma’r cynllun:

– Adeiladu cwtsh Gorsaf Ofod gan baratoi i edrych ar yr Amgueddfa mewn ffordd hollol newydd.

– Ewch tu ôl i’r llenni i’r stordai a’r orielau i ddarganfod y garreg leuad a’r meteorynnau.

– Oes gyda chi’r gallu i hyfforddi fel gofodwr? Crëwch eich jet-pac eich hun a hedfanwch yn ein dosbarth ffitrwydd sy’n hwyl i’r teulu cyfan.

– Beth yw clwb cysgu heb bethau blasus o’r gofod i’w bwyta?! Coginiwch rocky road y lleuad a thanwydd roced i gynnal eich egni drwy’r nos.

– Ymunwch â sioe seryddiaeth a dysgwch sut i ddarganfod cytserau (constellations) yn awyr serennog y nos.

– Setlwch lawr i wylio ffilm cyn gwely – yna gwersyllwch yn eich gorsaf ofod i freuddwydio am arnofio drwy’r Llwybr Llaethog.

– Deffrwch yn gynnar i fwyta brecwast cyn creu eich cerrig lleuad eich hunain gartref.

Tocynnau: £5 [+ ffioedd Eventbrite] i’r teulu cyfan.

Bydd yr holl ddeunydd a gweithgareddau a gaiff eu darparu ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg)ac eithrio rhai elfennau i’w gadarnhau. Bydd y gweithgareddau hon yn iaith gyntaf y cyflwynwyr, sef Saesneg.

Mae ein digwyddiadau dros nos yn gwerthu’n gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau:

https://www.eventbrite.co.uk/e/amgueddfa-dros-nosy-gofod-gartref-museum-sleepoverouter-space-from-home-tickets-155669011203?aff=Ysgolion

Trailer: https://youtu.be/zPugSfA6Jgc

Museum Sleepover: Outer Space from Home

You’re invited to a sleepover that’s out of this world! Experience a fun-filled night at the Museum from your own home.

Here’s the plan:

– Build a Space Station den and get ready to explore the museum like never before.

– Go behind the scenes to the galleries and Museum stores and discover moon rock and meteorites.

– Do you have what it takes to train like an astronaut? Create your own jet pack and blast off in our fitness class that’s fun for all the family.

– What’s a sleepover without some tasty space snacks?! Make moon rocky road and rocket fuel to keep you energised throughout the night.

– Watch an astronomy show and learn how to find constellations in the starry night sky.

– Settle down for a film before bed – then camp in your space station to dream of floating through the Milky Way.

– Wake up bright and early for breakfast before creating your very own moon rocks at home.

Tickets: £5 [+ Eventbrite fees] for the entire family.

All materials and activities supplied for this event will be bilingual (Welsh & English) excluding some elements which are to be confirmed. These activities will be delivered in the facilitators first language, which is English.

Our sleepover events usually sell fast – don’t miss out!

For details and tickets:

https://www.eventbrite.co.uk/e/amgueddfa-dros-nosy-gofod-gartref-museum-sleepoverouter-space-from-home-tickets-155669011203?aff=Ysgolion

Trailer: https://youtu.be/zPugSfA6Jgc

YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn yn cyfathrebu â chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.

Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileu’r neges. Safbwyntiau personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo’r neges hon.

DISCLAIMER

We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.

E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself that the message, and all attachments, are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or damage that might arise from opening the message or any attachments. This message and any files transmitted with it may contain confidential information intended only for the recipient. If you receive the message by mistake please inform us and delete it. The views expressed in this message are the personal views of the author and may not necessarily represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors, corruption or omissions that might arise in transmission of this message.


Scanned by FuseMail.