Gweithgareddau Cymraeg – Coginio a Theatr / Welsh Activities – Cooking and Theatr


From: Maiwenn Berry <[email protected]&gt;
Sent: Thursday, July 1, 2021 13:14
To: Maiwenn Berry <[email protected]&gt;
Subject: Gweithgareddau Cymraeg – Coginio a Theatr / Welsh Activities – Cooking and Theatr
 

Pnawn da,  

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cynnal Sesiynau Coginio dros Zoom ar foreau Sadwrn rhwng 10:00am – 11:00am yn ystod Mis Gorffennaf ac Awst.  Maent yn sesiynau dwyieithog sydd yn addas i deuluoedd ac yn gyfle gwych i annog disgyblion i ymarfer eu Cymraeg adra gyda’u teuluoedd.  Bydd y teulu yn derbyn y ryseitiau/rhestr o’r cynhwysion a’r offer sydd ei angen arnynt.

Tybed a fyddai’n bosib i chi rannu’r wybodaeth a’r posteri uchod ar eich cyfryngau cymdeithasol neu unrhyw ddull arall sydd gennych o gyfathrebu gyda rhieni.

Rwyf hefyd wedi atodi Poster Clwb Theatr Cymru fydd yn digwydd dros yr haf i chi rannu.

Menter Iaith Fflint a Wrecsam will be holding Cooking Sessions over Zoom on Saturday mornings between 10:00am – 11:00am during July and August.  They are bilingual sessions suitable for families and a great opportunity to encourage pupils to hear or practise their Welsh at home. The family will receive the recipes/list of ingredients and equipment they need beforehand.

I wonder if it would be possible for you to share the above information and posters on your social media or any other method you have of communicating with parents.

I have also attached a Clwb Theatr Cymru Poster which will take place over the summer for you to share also.

Diolch,

Maiwenn,

Maiwenn Berry

Swyddog Datblygu

Development Officer

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

01352 744040

Menter Iaith Fflint a Wrecsam ebost.jpg

Cofrestrwch yma i dderbyn ein cylchlythyr / Sign-up to our e-newsletter here

facebook icconTwitter-icon

NC950-PQASSO-Quality-Mark---Level-1_Bilingual.pngCymraeg neu Saesneg 1[email protected]” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image006.jpg”>

Corlan,

Uned 3/Unit 3

Parc Busnes Yr Wyddgrug/Mold Business Park

Yr Wyddgrug/Mold

CH7 1XP

01352 744040

www.menterfflintwrecsam.cymru

Rhif Elusennol Gofrestredig / Registered Charity No: 1194088

Mae’r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau yn gyfrinachol, ac wedi eu bwriadu ar gyfer yr un sy’n cael ei h/enwi yn unig. Gallent gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw’r neges hon wedi eich cyrraedd ar gam, ni ddylech ei chopïo, ei rhannu na dangos ei chynnwys i unrhyw un ond yn hytrach cysylltu â Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar unwaith. Nid yw’r Fenter na’r un sydd wedi anfon y neges yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am feirysau, a’ch cyfrifoldeb chi yw sganio unrhyw atodiadau. // This email and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute or show the content to anyone but should contact Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Neither the Menter nor the sender accepts any responsibility for viruses, and it is your responsibility to scan any attachments.

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. Use of either language will not lead to a delay

Opinions advice, conclusions and other information in this 

message that do not relate to the official business of 

Flintshire County Council shall be understood as neither 

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently 

Flintshire County Council shall bear no responsibility 

whatsoever in respect thereof.

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na 

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, 

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol 

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na’u cadarnhau ganddo 

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn 

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o’r neges. 

**********************************************************************