Bore Coffi – Coffee Morning

Annwyl rieni/Dear parents,

Gair byr i’ch hatgoffa bod Ffrindiau Glanrafon yn trefnu BORE COFFI yng Nghanolfan Daniel Owen FORE SADWRN YMA, MAI 4ydd. o 9-11.30 a.m.   Bydd te, coffi, lluniaeth ysgafn, dip lwcus a raffl ar gael yn ystod y bore.

Gwerthfawrogir rhoddion o gacennau neu unrhyw eitem ar gyfer y raffl. Mae croeso i chi anfon y cyfraniadau i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Mai 3ydd. neu gysylltu’n uniongyrchol gydag Angharad Tomlinson i drefnu eu derbyn.

Taer erfynnir am eich presenoldeb a’ch cefnogaeth i’r bore arbennig hwn.

Just a quick word to remind you that the Friends of Glanrafon are organising a COFFEE MORNING at the Daniel Owen Centre in Mold THIS COMING SATURDAY, MAY 4th. from 9-11.30 a.m. Tea, coffee, light refreshments, lucky dip and raffle will be available during the morning.

Donations of cakes or any item towards the raffle would be much appreciated. You are welcomed to send the contributions to school on Friday, May 3rd  or arrange a drop off of items with Angharad Tomlinson.

Your attendance and support for this event would be much appreciated.