Cylchgrawn Wcw magazine

I SYLW’R RHIENI SYDD WEDI TANYSGRIFIO I GYLCHGRAWN WCW – FOR THE ATTENTION OF THOSE PARENTS WHO HAVE SUBSCRIBED TO THE WCW MAGAZINE.

 

CYFLENWAD WCW I YSGOLIONmisoedd Ebrill a Mai – SUPPLY OF WCW TO SCHOOLS – April/May

Yn amlwg, mae’r feirws a’r cyfyngiadau wedi effeithio ar ein gallu i ddosbarthu cylchgrawn WCW a’i ffrindiau.

Obviously, the virus and the restraints put upon us has affected our ability to distribute the WCW a’i Ffrindiau magazine.

Dyma egluro felly beth yw ein cynlluniau ar gyfer cyflenwi maes o law. This is an explanation as to our plans for supplying the magazine in the future.

 

WCW – y misoedd nesa’- next months

·Oherwydd y feirws corona a’r ffaith bod ysgolion wedi cau, fyddwn ni ddim yn cyhoeddi WCW a’i ffrindiau yn ystod y ddau fis nesa’ (gan ystyried y sefyllfa ar ôl hynny). Due to the coronavirus and the fact that schools are closed, we will not be publishing WCW a’i Ffrindiau during the next two months (and will review the situation after that)

·Byddwn yn parhau i baratoi’r deunydd, a’r bwriad ydi cyhoeddi rhifynnau arbennig mwy, neu lyfryn, ar ddiwedd hyn i gyd i wneud iawn am y misoedd coll. We will continue to prepare materials, and our intention is to publish larger special editions or a booklet, when all this is over to make up for the missing months.

 

Bydd gwybodaeth am eitemau “am ddim” yn y cyfamser yn cael ei gyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol …

Information regarding “free items” will in the meantime be published on social media….

 

Dilynwch ni am fwy o wybodaeth:  For further information follow:

Facebook: @cylchgrawnwcw  /  Twitter: @wcwaiffrindiau  / Instagram: @wcw_ai_ffrindiau

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Many thanks for your support.

Os bydd ymholiadau, cysylltwch â fi.

If you have any enquiries, contact me

Mair Jones

[email protected]