DARLLENWCH OGYDD / PLEASE READ – Gweithwyr Allweddol / Key Workers

Rydym wedi derbyn gwybodaeth bellach gan yr Awdurdod Lleol ynglyn a pha swyddi sydd ar hyn o bryd yn cael eu hystyried yn swyddi allweddol ac felly y bydd angen trefnu gofal plant ar eu cyfer. Gall y rhestr yma newid. Gofynnwn eto i chi gysylltu gyda’r ysgol erbyn 9.30 bore yfory drwy ffonio neu e-bostio os ydych chi fel rhieni yn cael eich cyflogi fel gweithwyr yn y meysydd canlynol:

Gweithwyr meddygol gan gynnwys meddygon, nyrsys, bydwragedd, parafeddygon a.y.y.b.

Gweithwyr iechyd eraill – megis mewn lleoliad meddygol / maes iechyd

Diogelwch cymunedol – yr heddlu a’r frigad dan

Addysg – athrawon, cymorthyddion dosbarth, glanhawyr / gofalwyr ysgol a.y.y.b.

Gweithwyr gofal plant / safleoedd blynyddoedd cynnar

Gofal cymdeithasol / gwasanaethau cartref

Gweithwyr y cyngor fydd yn ymwneud a swyddi allweddol, e.e. streetscene, gyrrwyr, hebryngwyr ysgol, staff arlwyo.


We have received further information from the Local Authority regarding “front line staff” whom childcare arrangements may need to be made. This list may change. We ask again that you contact the school by 9.30am tomorrow morning by telephone or e-mail if you as parents are employed in the following areas:

Medical professionals including doctors, nurses, midwives, paramedics etc.

Other health workers – such as employment in a medical/health setting

Community safety – police force and fire brigade

Education – teachers, classroom support staff, school cleaners/caretakers etc

Workers in childcare/early years settings

Social care/domiciliary care works

Council staff who will be involved in key roles e.g. streetscene operatives, drivers, school escorts, catering staff etc


[email protected] ; 01352 700384