Disgyblion Meithrin – Nursery pupils

DISGYBLION MEITHRIN – NURSERY PUPILS.

Er mwyn rhoi ateb pendant i’r hyn a awgrymwyd yn y llythyr anfonwyd gan yr ysgol ddydd Gwener, Mehefin 12fed., mae Cyngor Sir y Fflint newydd hysbysu ysgolion cynradd y sir eu bod wedi gwneud penderfyniad NA FYDD y disgyblion MEITHRIN yn cael eu cynnwys yn y broses Dod i’r Ysgol, Dal Ati a Pharatoi o Fehefin 29ain i Orffennaf 27ain. Felly, ni fydd y disgyblion Meithrin yn mynychu’r ysgol yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r Awdurdod am i ni bwysleisio mai eu penderfyniad hwy yw hyn, ac yn ymddiheuro am y newid yma.

In order to give you a definite answer to the suggestion posed in the letter sent out to you on Friday, June 12th., Flintshire County Council have just informed every primary school that they have made a decision that NURSERY pupils WILL NOT be included in the Catch Up, Check In and Prepare process between June 29th. and July 27th. Therefore, Nursery pupils will not be returning to school during the last four weeks of the term. The Authority want us to stress that this is their decision and apologize for the change.