Diwrnod – Jeans for Genes -day

Cofiwch dydd Gwener, Medi 20fed, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo jîns, a thalu £1 yr un am gael gwneud hynny. Bydd yr arian a gesglir yn cael ei gyflwyno i’r apȇl arbennig hon.

Gofynnir i chi sicrhau na fydd unrhyw blentyn yn gwisgo’r esgidiau hynny sydd ag olwynion bach ar eu gwaelod (wheelies) ar ddiwrnod fel hwn, gan eu bod yn beryglus am y gallant achosi damweiniau a pheri i’r plant frifo. Felly, er mwyn osgoi hynny, gofynnir i’r plant BEIDIO a’u gwisgo ar ddiwrnodau di-wisg ysgol.

Remember that on Friday, September 20th, the pupils are allowed to come to school dressed in jeans, and pay £1 each for doing so. The money collected will be contributed to this appeal.

As a precaution, you are asked to ensure that the children do not come to school on a day like this, in shoes with the small rollers on the base (wheelies), as they are dangerous and can cause accidents where children can get hurt. Therefore, in order to avoid this, the children are asked NOT to wear these during non school uniform days:-