Diwrnod mawr! – Big day!

Mae hi’n fendigedig i weld yr ysgol yn llawn unwaith eto gyda phawb wedi dychwelyd ar ol bod ar gau ers cyn y Nadolig. – It’s wonderful to see the school full again with everyone returning after being closed since before Christmas.
Fe’ch hatgoffir o’r amseroedd gorffen i bawb ar ddiwedd y dydd sef fel a ganlyn: You are reminded of the finishing times for everyone at the end of the day, which are as follows:
Meithrin/Derbyn/Blwyddyn 1 a 2/Nursery/Reception/Years 1 & 2 – 2.55 p.m.
Blwyddyn/Years 3/4/5 & 6 – 3.05 p.m.
Mae’n HANFODOL cadw at y drefn o’r system unffordd ar ddechrau a diwedd pob dydd os gwelwch yn dda. It is ESSENTIAL that the one way system at the beginning and end of the school day is adhered to please.
Anfonnir y llythyr dderbyniwyd oddi wrth Prif Swyddog Addysg y sir ac a anfonwyd atoch ar 01.03.21, i’ch hatgoffa o’r pwysigrwydd o wneud ein rhan i gadw pawb o fewn cymuned yr ysgol yn ddiogel.
The letter from the county’s Chief Education officer which was forwarded to you on 01.03.21, is sent again to remind you of the importance of keeping everyone within the school’s community, safe.