Eisteddfod Treuddyn

EISTEDDFOD TREUDDYN – Hydref 7fed, 2023 yn Neuadd yr Ysgol
Gweler y rhaglen ar gyfer manylion yr Eisteddfod.
Mae staff o fewn yr ysgol (Derbyn hyd at Flwyddyn 6) yn barod i hyfforddi disgyblion ar gyfer y cystadlaethau unigol Adrodd (Llefaru) a Cherdd. Mae croeso i unrhyw blentyn hefyd gystadlu ar y cystadlaethau eraill megis y rhai offerynnol neu cherdd dant. Mae yna gystadlaethau Creadigol hefyd. 
Os hoffech i’ch plentyn gystadlu, a fedrwch chi lenwi y ffurflen isod erbyn Dydd Llun nesaf os gwelwch yn dda. Eich cyfrifoldeb chi fel rhieni bydd cludo eich plentyn i’r Eisteddfod a bod yn gyfrifol amdanynt yn ystod yr Eisteddfod. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch gyda’r ysgol. 
https://forms.office.com/e/XmLBheLBgc

EISTEDDFOD TREUDDYN  – October 7th at the School Hall

Please see the programme for details of the Eisteddfod. 

Staff in school (Reception up to Year 6) are willing to support children to learn the competitions in school for the individual recitation (llefaru) and Music competitions. Children are also welcome to compete on any other competitions .eg, instrumental or cerdd dant.  There are also creative competitions. 
If you would like your child to take part, please fill in the form by following the link above. Please remember that it is your responsibility as parents to transport your child to the Eisteddfod and be with them during the  competition. Any questions, please contact the school.

pdf icon Rhestr-Testunau-Eisteddfod-Treuddyn-2023.pdf