Eisteddfod Urdd

Prynhawn da pawb /Good afternoon all

Atodaf raglen rhagbrofion a rhaglen llwyfan prynhawn ar gyfer Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug a gynhelir yn Ysgol Bryn Coch ar ddydd Sadwrn Chwefror 29, 2020.  Mae’r beirniaid fel y ganlyn:

Gofynwn yn garedig i chi rhoi gwybod i’ch rhieni bod tal mynediad i’r Eisteddfod a hynny yn cynnyws y rhagbrofion.  Un gost sydd am y diwrnod a £3 ydy hynny i oedolion. Mae plant o dan 16 yn rhad ac am ddim.

Please find attached the prelim timetable and the programme for the stage competitions in the afternoon for the Mold area Eisteddfod to be held at Ysgol Bryn Coch, on Saturday February 29th, 2020.  The adjudicators are as follows:

We kindly ask that you notify your parents that there is an admissions fee and that includes the prelim stage.  One payment of £3 per person and children under 16 are free, this payment allows them access all day.

Diolch


Darren  

Ar gyfer yr unigolyn y cyfeirir yr e-bost hwn ato yn unig y mae’r neges a’r atodiadau sydd ynghlwm.
Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamsyniad, rhowch wybod i’r anfonwr a’i dileu’n barhaol o’ch system. Os oes cynnwys yn y neges e-bost hon sy’n bersonol neu os oes ynddi gynnwys nad yw’n gysylltiedig â gwaith Llywodraeth Cymru, ysgolion, y consortia addysg rhanbarthol neu unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys o’r fath nac atebolrwydd drosto. Gallai data mewn negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon dros y rhyngrwyd gael eu llygru, neu gallai negeseuon gael eu darllen cyn iddynt gyrraedd pen eu taith neu gael eu diwygio heb awdurdod; nid oes gennym unrhyw reolaeth dros hyn.
Nid ydym yn atebol am unrhyw feirysau cyfrifiadurol a allai fod yn y neges hon nac am unrhyw golledion yn sgil feirysau. I gael gwybodaeth am y sail a ddefnyddir ar gyfer casglu gwybodaeth bersonol drwy hwb.llyw.cymru, ewch i hwb.gov.wales/Privacy, ac i weld telerau defnydd y wefan, ewch i hwb.gov.wales/TermsAndConditions

This e-mail and any attachments are intended solely for the addressee.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender and permanently delete it from your system. Where the content of this e-mail is personal or otherwise unconnected with the business of the Welsh Government, the schools, regional education consortia or any local authorities in Wales, we do not accept any responsibility or liability for such content. Internet e-mail may be susceptible to data corruption, interception and unauthorised amendment over which we have no control.
We do not accept liability for the presence of any computer viruses in this e-mail or any losses caused as a result of viruses. For information about the basis on which we collect personal data through hwb.gov.wales, see hwb.gov.wales/Privacy, and for website terms of use see hwb.gov.wales/TermsAndConditions