Eisteddfod yr Urdd

Mae’n ymddangos fod yna ychydig o ddryswch o ran y diwrnodau mae plant Ysgol Glanrafon yn cystadlu yn yr Eisteddfod, er fod y wybodaeth yma wedi mynd ar yr ap yr ysgol cyn Pasg ac hefyd wythnos diwethaf – gweler y manylion yn yr atodiadau. Er mwyn cadarnhau, dyma manylion y cystadlaethau torfol. Os yw eich plentyn yn cystadlu yn unigol neu mewn grwp, dylech fod wedi cael y wybodaeth cystadlu drwy’r porth. 

Can Actol – Dydd Llun, 30/05/22 – byddwn yn cadarnhau amser cyn Dydd Gwener ond byddwn angen eich cyfarfod tua hanner dydd wrth Pabell Ifor Williams ble fyddwn yn cael ymarfer. Mae’r gystadleuaeth fod i ddechrau am 2.25.  

Cor – Dydd Mawrth, 31/5/22 – byddwn yn cadarnhau amser cyn Dydd Gwener ond byddwn angen eich cyfarfod tua 2.30 wrth Pabell Ifor Williams. Mae’r gystadleuaeth fod i ddechrau am 3.20. 

Cofiwch archebu eich tocynnau i Eisteddfod yr Urdd a Gŵyl Triban! Mae mynediad am ddim eleni, ond bydd angen dangos eich tocynnau yn y fynedfa cyn cael mynediad i’r Maes.

PWYSIG – Mae angen tocyn i’ch plentyn sydd yn cystadlu hefyd. Ni fydd mynediad heb docyn. 

Archebwch eich tocynnau AM DDIM yma:www.urdd.cymru/tocynnau


There seems to be some confusion as to the days that Ysgol Glanrafon are competing at the Eisteddfod next week, although this information went on the app before Easter and also last week – please see the attachments for details. To confirm, here are the details for the mass competitions. If your child is competing individually or within a small group, details should have been sent to you through the Urdd Porth. 

Can Actol – Monday, 30/05/22 – we will confirm a time before Friday but will need to meet you around mid-day by the Ifor Williams tent – this will be signposted on the field. The competition is due to start at 2.25. 

Choir – Tuesday, 31/5/22 – we will confirm a time before Friday but will need to meet you around 2.30 at the Ifor Willliams tent – this will be signposted on the field.  The competition is due to start around 3.20.

Please remember to order your tickets. 


IMPORTANT – A ticket is needed for you child if they’re competing as well. No ticket – no entrance! 


Please order your free tickets here. https://urdd.ticketsolve.com/shows/873623535?locale=en-GB

pdf icon Urdd-2022-1-1.pdf
pdf icon Amserlen_Llwyfan_ir_WefanTERFYNOL-converted-1.pdf
pdf icon maes_map_2022_PRINT.pdf