Gwybodaeth bwysig PYD – Important information FSM

CINIO AM DDIM – FREE SCHOOL MEALS.

Neges bwysig i rieni’r disgyblion sy’n cael cinio ysgol am ddim oddi wrth Brif Swyddog Addysg Sir y Fflint. – Important message from Flintshire’s Chief Education Officer for the parents of those pupils who have free school dinners.

 

Bydd disgyblion sy’n derbyn cinio ysgol am ddim yn cael pecyn bwyd wedi’i gludo i’w catrefi o ddydd Llun nesaf, Mawrth 30ain ymlaen hyd nes y clywir yn wahanol.

Darperir hwn gan Wasanaeth Arlwyo a Glanhau NEWydd mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir y Fflint a bydd yn cael ei gludo yn lle’r pryd ysgol arferol a ddarperir.

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen y wybodaeth am gyngor ar alergedd ar y pecynnau i osgoi unrhyw anoddefiad bwyd.

Sylwer mai trefniadau cyfamserol yw y rhain, ac fel bydd y trefniadau yn newid, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Os oes gan rieni ymholiadau neu bryder, cysyllter gyda Chyngor Sir y Fflint ar 01352752121 neu e bostio [email protected]

Bydd pob plentyn sydd â’r hawl i ginio am ddim yn cael cinio wedi’i gludo i’w cyfeiriad cartref. Nid oes raid i’r disgyblion fynd i’w hysgol na safleoedd Hwb i’w gasglu.

Free school meals – week commencing Monday, 30 March

Pupils in receipt of free school meals will have a packed lunched delivered to their door from next week until further notice.  

This service  is provided by NEWydd Catering & Cleaning in partnership with Flintshire County Council and is delivered in place of the usual school meals provided. 

Please ensure that you read the food allergy advice information on the food packaging to avoid any food intolerances.

Please note that these are interim arrangements and as arrangements change we will let you know.

If parents have any enquiries or concerns, please contact Flintshire County Council on 01352 752121 or email  

All pupils entitled to free school meals will have a delivery direct to their home address. There is no requirement for pupils to be visiting their school or the hub sites.