Heriau Eco-Sgolion / Eco-Schools Challenges

Heriau Eco-Sgolion Adref

Yn ystod yr amser hwn, mae Cyngor Eco-Sgolion Cymru yn awyddus bod ysgolion a disgyblion yn gallu parhau â’u hymdrechion eco gwych yn ddiogel yn y cartref, felly mae gweithgareddau wedi eu cynllunio fel y gallent eu cwblhau yn y cartref. Mae’n ddigon posib bod rhai ohonoch ar Facebook, Trydar neu Instagram wedi gweld y pyst #EcoSgolionAdref yn barod, sy’n annog disgyblion i ymchwilio neu weithredu ar thema wahanol bob wythnos.

Tra bod disgyblion yn parhau i ddysgu o adref, bydd Cyngor Eco-Sgolion yn postio her newydd pob dydd Llun am 10yb. Cadwch lygad amdanynt. I’r rhai ohonoch sydd ddim ar gyfryngau cymdeithasol mi fydd yr heriau mwyaf diweddar yn cael ei uwchlwytho i wefan Cadwch Gymru’n Daclus pob tair wythnos.

Adnoddau Eco-Gartref

Yn ogystal â’r heriau wythnosol, mae cyfres o ddogfennau Eco-Sgolion gartref wedi eu llunio. Mae rhain yn helpu cartrefi i ddod yn Eco-Gartrefi trwy ddilyn y broses Eco-Sgolion. Ar y wefan mae mwy o wybodaeth ac Adolygiad Amgylcheddol Eco-gartref, fel y gall disgyblion ddechrau arni. Bydd mwy o wybodaeth, dogfennau ac awgrymiadau yn cael ei ychwanegu i’r wefan yn ystod yr wythnosau nesaf.

www.keepwalestidy.cymru

Eco-Schools at Home Challenges

Eco-Schools Wales are really keen that schools and pupils are able to continue with their fantastic eco efforts safely at home at this time, therefore they have been busy planning activities that can be completed at home relating to the Eco-Schools topics.

Those of you on Facebook or twitter may well have spotted the #EcoSchoolsAtHome posts, encouraging pupils to investigate or take action on a different theme each week. Take a look on Facebook, Twitter or Instagram for the latest challenges.

While pupils continue to learn from home, a new challenge will be posted every Monday at 10am. Please look out for them. For those of you not on social media the latest challenges will be uploaded to the Keep Wales Tidy website every three weeks.

Eco-Home Resources

In addition to the weekly challenges, a series of Eco-Schools at home documents have been compiled. These will help households become Eco-Homes by following the Eco-Schools process. On the website you will find more information and an Eco-home Environmental Review so that pupils can get started. More information, documents hints and tips will be added to this section of the website over the next few weeks.