Neges gan y Gwasnaeth Cerdd – Message from the Music Service

Annwyl Riant/Warcheidwad,

Hoffai Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol yma. ‘Rydym yn ymchwilio sut i greu cyfleoedd dysgu digidol sydd yn cadw’n cerddorion ifanc a’n staff yn saff, a gobeithiwn fedru darparu rhywbeth yn fuan. Er mwyn i ni lwyddo yn hyn o beth, byddwn angen eich cyfeiriad ebost; yn anad dim ar gyfer unrhyw feddalwedd cynadledda fideo y byddwn yn ei ddefnyddio ac er mwyn cael eich caniatâd i ddefnyddio hwnnw. I wneud unrhyw wersi neu sesiynau ar-lein yn bosibl, byddwn yn ddiolchgar os gallwch lenwi’r Google Form drwy’r ddolen isod:

https://forms.gle/HJ3ZDYQ7BRH9dbSs5

Byddwn hefyd yn cyhoeddi mwy o gyfleoedd a gweithgareddau cerddorol trwy wefan Theatr Clwyd;www.theatrclwyd.comfelly cadwch olwg am fwy o gynnwys creadigol o bob ffurf celfyddydol yn fuan.

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth yn yr achos hwn.

Cofion cynnes,

pastedImagebase641.jpg

Aled Marshman

Dear Parent/Carer,

Flintshire Music Service would like to thank you for your support during this challenging period. We are researching how we can create digital learning opportunities that maintains the e-safety of the young musicians and staff members and hope to have a solution soon. However, for us to be successful we will need your email address, not least for any video conferencing software we will use and to ask for your permission for this. To facilitate any on- line lessons or sessions, I would be grateful if you would complete the google form using the link below: 

https://forms.gle/HJ3ZDYQ7BRH9dbSs5

We will also be releasing more musical opportunities and activities through Theatr Clwyd’s website;www.theatrclwyd.comso keep a close eye for more creative content across all art forms coming soon.

Thank you very much for your understanding in this matter.

Kind regards,

pastedImagebase643.jpg

Aled Marshman

Director of Music Cyfarwyddwr Cerddoriaeth