Urgent!! DARPARIAETH WYTHNOS NESAF / NEXT WEEK’S PROVISION

HWB GOFAL PLANT / RESILIENCE HUB


Ar gyfer teuluoedd/For the families of:

Lle mae’r ddau riant yn weithwyr allweddol – where both parents are Key workers.

Rhiant sengl sy’n weithiwr allweddol – single parent who is a key worker.

Bydd y gofal plant yn parhau fel Hwb i 12 o ysgolion yr ardal yn Ysgol Bryn Coch o ddydd Llun nesaf, Mawrth 30ain ymlaen. Bydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8 a.m. – 5.30 p.m.

RHAID cadw at y categoriau hyn er mwyn cadw’r nifer o blant ac oedolion i lawr i gyn lleied â phosib.

A wnewch chi fwcio lle i’r plant AR UNWAITH (CYN 1PM HEDDIW) os gwelwch yn dda, gan nodi slot bore/pnawn/dydd, ynghyd ag unrhyw alergedd ac ebostio’r ysgol (gan nodi Key Workers yn y testun), os gwelwch yn dda.

The childcare will continue in a Hub of 12 area schools at Ysgol Bryn Coch from next Monday, March 30th. onwards. It will be available from Monday to Friday from 8 a.m. – 5.30 p.m.

These categories MUST be adhered to in order to keep the number of pupils and adults down to the minimum.

Can you please book a place for the child AT ONCE (BY 1PM TODAY), noting the slot morning/afternoon/day that you require, stating any allergies, and e mail the school on [email protected] (noting Key worker as the subject).