NEWYDDION DA – BL 4,5 A 6 / GOOD NEWS – YR 4,5 & 6

Ymddiheuriadau am y neges diwethaf gan fod y dyddiadau ym mhobman. Gweler y dyddiadau ar yr atodiad tro yma. Apologies for the last message as the dates are everywhere. All dates are now seen on the attachment.   

Hoffwn eich hysbysu fel rhieni/gwracheidwaid y bydd disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 yn mynd ar deithiau preswyl flwyddyn nesaf i Ganolfannau yr Urdd a hynny am y tro cyntaf ers cyn Covid.  Rydym yn trefnu hyn ar y cyd gyda clwstwr Ysgolion Cymraeg Cynradd Sir y Fflint. Gweler y dyddiadau ar yr atodiad. 


Gwn fod llawer o amser tan y dyddiadau yma ond roeddem eisiau gadael chi wybod mewn da bryd. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion gyda chi o fewn yr wythnosau nesaf o ran cost a trefniadau.

 

We’d like to inform you as parents/guardians that Year 4, 5 and 6 pupils will be going on an overnight Educational trip to the Urdd Centres next year – the first time since Covid. We are organizing this as part of the Flintshire Primary Welsh Schools cluster. Please see the dates on the attachment.

 

We realize that there is a lot of time until these dates but we wanted to let you know in good time. We will share more details within the next few weeks regarding cost and arrangements.


pdf icon Ymweliadau-Preswyl-2024.pdf