PWYSIG – Gweithwyr Allweddol / IMPORTANT – Key Workers

Os ydych yn riant yn yr ysgol ac yn weithiwr allweddol er enghraifft yn gweithio i’r GIG, gwasanaethau brys, ym maes gofal cymdeithasol neu’n ddreifars lori (delivery drivers) a.y.y.b. cysylltwch gyda’r ysgol drwy ffonio neu e-bostio [email protected] ; Rydym yn awyddus i lunio rhestr ac yn gobeithio gallu darparu mwy o fanylion maes o law ar unrhyw drefniadau fydd yn cael eu gwneud i gefnogi’r teuluoedd hyn.
If you’re a parent in the school and a key worker, e.g. working in the NHS, emergency services, social care, delivery drivers etc please contact the school by phone or by e-mailing [email protected] ; We are keen to compile a list and hope to provide more information as soon as possible regarding any arrangements that will be made to support these families.