PWYSIG IAWN/VERY IMPORTANT

Rydych wedi derbyn neges yn gynharach am y bygythiad o wylanod yn ymosod ar blant a phobl ar fuarth yr ysgol, ac oherwydd hyn, hoffwn i bawb gydweithio gyda’r trefniadau ar gyfer mynd adref heddiw er mwyn ceisio osgoi neb yn cael ei brifo. Os gwlewch yn dda, rhannwch y neges yma gydag unrhyw un sy’n nôl eich plentyn/plant.


You have already received a message about the seagulls on the school yard and the threat of them attacking a child or an adult, therefore we would like you to fully cooperate with the below so that we can avoid anyone being hurt. Please share this message with anyone that is picking your child/children up from school today.


3.00

Derbyn a

Meithrin Plus

Bydd y plant yma yn dod drwy’r brif fynedfa sydd yn y tu blaen.

These children will be coming through the front school entrance.

3.00

Bl 1 a 2

Fel arfer/As usual.

Os ydych yn aros am blentyn/plant yn yr Adran Iau, gofynnwn i chi aros yn nhu blaen yr ysgol, hynny yw o flaen y brif fynedfa (nid ar fuarth yr ysgol), a byddwch yn wyliadwrus o’r gwylanod.

If you are waiting for your child/children in the Junior Department, please stay in front of the main entrance (not on the yard) and please be aware of the seagulls.

3.15

Blwyddyn 3 a 4

Bydd y plant yn mynd allan drwy’r brif fynedfa. Os gwelwch yn dda, gofalwch eich bod mewn lle clir i’ch plentyn eich gweld.

They will all be coming out through the main entrance so please make sure that you are in a visible position so that they can see you.

3.15

Blwyddyn 5 a 6

Bydd y disgyblion yma yn cerdded i du blaen yr ysgol gydag athro/athrawes.

These pupils will walk with a teacher to the front of the school.

Ni fyddwn yn caniatau i ddisgyblion gerdded i lawr y llwybr at y giat waelod.

We will not allow pupils to walk down the path to the bottom gate.

Ar ôl 3.15/After 3.15

Clwb

Fel arfer – pawb i ddod i’r brif fynedfa os gwelwch yn dda.

As usual – everyone to the main entrance please.