PWYSIG – IMPORTANT

Fe’ch hysbysir yn swyddogol y bydd HOLL ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3,4,5 a 6) yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, Mawrth 15fed. 

Byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan i’ch hatgoffa am y trefniadau oedd mewn lle cyn i ni orfod cau cyn y Nadolig.

Edrychir ymlaen yn fawr at weld pawb yn yr ysgol eto.

You are officially informed that ALL Key Stage 2 pupils (Years 3,4,5 & 6) will be returning to school on Monday, March 15th.

We will contact you in the near future to remind you of the arrangements that were in place before we had to close before Christmas.

We very much look forward to seeing everyone back in school again.