Rhieni / Gofalwyr disgyblion sydd yn mynychu Clwb ar ol ysgol – Parents / Guardians of pupils who attend After school club

Hoffem roi cyfle i chi lenwi holiadur. Bydd eich ymatebion yn ein helpu i werthuso a gwella ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei gynnig. 

We would like to give you the opportunity to complete a questionnaire. Your responses will help us to evaluate and improve the quality of the service we offer.