Rhieni’r Derbyn / Reception Parents

Fel rhan o’u thema Dathlu fydd disgyblion y Derbyn yn blasu bwydydd Tsieineaidd yn y dosbarth prynhawn yfory. Os yw hyn yn achosi unrhyw bryderon ynglŷn ag alergeddau, cysylltwch gyda athro eich plentyn mor fuan â phosib os gwelwch yn dda.

As part of their Celebration theme Reception pupils will have the opportunity to taste Chinese food in class tomorrow afternoon. If this causes any concerns regarding allergies, please contact your class teacher as soon as possible. 

Diolch am eich cydweithrediad