Rhieni’r disgyblion Meithrin – Nursery pupils’ parents

ER SYLW RHIENI Y MEITHRIN / FAO MEITHRIN PARENTS

Wrth i’r ysgol ail agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi hanner tymor, nodwch bydd Meithrin Plus yn ail ddechrau yr wythnos gyntaf lawn ar ôl dychwelyd, sef oddydd Llun y 1af o Fawrthymlaen. Os nad ydy eich plentyn eisoes yn mynychu Meithrin Plus Glanrafon, yna mae croeso i chi gysylltu gyda[email protected]” style=”margin:0px”>[email protected]am becyn cofrestru neu mwy o wybodaeth.
Yn gywir,
Pwyllgor Meithrin Plus Glanrafon
As the school re-opens for Foundation Phase pupils after half term, please note that Meithrin Plus will resume the first full week on return, which is fromMonday the 1st of Marchonwards. If your child does not already attend Meithrin Plus Glanrafon, we welcome you to contact[email protected]” style=”margin:0px”>[email protected]for a registration pack or more information.
Yours,

Meithrin Plus Glanrafon Committee