School Transport September 2021 / Cludiant i’r Ysgol Medi 2021From: School Transport <[email protected]&gt;
Sent: Thursday, May 27, 2021 09:39
Subject: FW: School Transport September 2021 / Cludiant i’r Ysgol Medi 2021
 

Dear Head Teacher

School Transport September 2021

As you will be aware over the last couple of years we have changed the way in which parents apply for school transport, the process has worked extremely well and we have therefore continued with the same the process for a number of years.

For information, I have included a copy of the timetable below, please note all parents need to complete the application form for school transport online (I have attached the link to the online form and process below)

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/School-Transport-Application.aspx

School Transport Timetable 2021/2022

Admission Year

Application Forms Available

Closing Date

Applications Assessed

Notification of Eligibility

Notification of Transport Arrangements

Primary (Reception)

01/03/2021

31/05/2021

31/05/2021 – 25/06/2021

By 02/07/2021

By 16/07/2021

Secondary (Year

01/03/2021

31/05/2021

31/05/2021 – 25/06/2021

By 02/07/2021

By 16/07/2021

The above timetable shows a closing date for parents to complete applications by the 31st May 2021, and whilst we have received a high number of application forms to date, I would be grateful if you could please encourage parents of nursery pupils to apply for school transport for reception and Year 6 pupils to apply for transport to secondary school for September 2021 as soon as possible and no later than Monday 31st May, 2021.

I was also hoping as a school you could also include the above process on your school website, weekly newsletter or any other communication with parents you may see fit.

Please note that providing a pupils home address and the school attended have not change, there is no need for parents to re-apply for school transport every year.

I would also be grateful if schools could please confirm planned training days from April 2021 to March 2022 via email to:  

Thank you

Kind regards

Annwyl Bennaeth

Cludiant i’r Ysgol Medi 2021

Fel y gwyddoch chi, dros y blynyddoedd diwethaf, newidiom y ffordd mae rhieni’n ceisio am gludiant i’r ysgol, gweithiodd y broses yn arbennig o dda ac rydym wedi parhau â’r broses am nifer o flynyddoedd.

Er gwybodaeth, rwyf wedi cynnwys copi o’r amserlen isod, mae angen i bob rhiant lenwi’r ffurflen gais am gludiant i’r ysgol ar-lein (rwyf wedi amgáu’r ddolen i’r ffurflen ar-lein a’r broses isod)

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/School-Transport-Application.aspx

Amserlen Cludiant Ysgol 2021/2022

Blwyddyn Derbyn

Ffurflenni cais ar gael

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ffurflenni wedi’u llenwi

Ceisiadau’n cael eu hasesu

Hysbysiad o Gymhwystra

Hysbysiad o Drefniadau Cludiant

Cynradd (Derbyn)

01/03/2021

31/05/2021

31/05/2021 – 25/06/2021

Erbyn 02/07/2021

Erbyn 6/07/2021

Uwchradd (Blwyddyn 7)

01/03/2021

31/05/2021

31/05/2021 – 25/06/2021

Erbyn 02/07/2021

Erbyn 16/07/2021

Mae’r amserlen uchod yn dangos dyddiad cau i rieni gwblhau ceisiadau erbyn 31 Mai 2021. Er ein bod wedi derbyn nifer fawr o ffurflenni cais hyd yma, byddwn yn ddiolchgar pe gallech annog rhieni disgyblion meithrin i wneud cais am gludiant ysgol ar gyfer derbyn a disgyblion Blwyddyn 6 i geisio am gludiant i’r ysgol uwchradd ar gyfer mis Medi 2021 cyn gynted â phosibl ac erbyn dim hwyrach na dydd Llun 31 Mai, 2021.

Roeddwn yn gobeithio y gallech chi fel ysgol gynnwys y broses uchod ar wefan eich ysgol, eich newyddlen wythnosol neu unrhyw ddull cyfathrebu gyda rhieni sy’n briodol.

Sylwer os yw cyfeiriad cartref a ysgol y disgybl heb newid yna nid oes angen i rieni ail-ymgeisio am gludiant ysgol bob blwyddyn. 

Buaswn hefyd yn ddiolchgar pe gallai ysgolion gadarnhau dyddiau hyfforddi sydd wedi eu cynllunio rhwng Ebrill 2021 a Mawrth 2022 drwy anfon e-bost at:

Diolch

Cofion cynnes

Ceri Hansom
_______________________________________________________________________________

ITU Manager | Rheolwr ITU

Transportation | Trafnidiaeth
Streetscene & Transportation
| Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth
Flintshire County Council
| Cyngor Sir y Fflint
Tel
| Ffôn | 01352 704531
Email
| Ebost |
http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk
http://www.twitter.com/flintshirecc | http://www.twitter.com/csyfflint

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. Use of either language will not lead to a delay

Opinions advice, conclusions and other information in this 

message that do not relate to the official business of 

Flintshire County Council shall be understood as neither 

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently 

Flintshire County Council shall bear no responsibility 

whatsoever in respect thereof.

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na 

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, 

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol 

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na’u cadarnhau ganddo 

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn 

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o’r neges. 

**********************************************************************