TREFNIADAU I BLANT GWEITHWYR ALLWEDDOL (CYMRAEG)

English version to follow shortly.


Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am eich holl gefnogaeth i staff yr ysgol yn ystod yr amser anodd ac ansicr yma. Dyma fwy o fanylion ynglyn a threfniadau’r wythnos.


 • Fe fyddyrysgolaragoryfory (Mawrth 23ain) iblantgweithwyrallweddolynunig. Fe fydd staff Glanrafon yndarparugofal plant i’rdisgyblion – nifyddwnyncynnalgwersiaddysgiadol.
 • Hoffwnbwysleisiounwaithetofod y ddarpariaethymaargaeliddisgybliongyda’urhieniynweithwyrallweddol ( llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-meini-prawf-ar-gyfer-defnyddior-ddarpariaeth-barhaus-ar-gyfer-plant-syn ). Os am gaelmynediadi’rgofalhwnmae’nrhaidiunaiddau riant fodynweithwyrallweddol neu iriant senglfodynweithiwrallweddol

 • Mae angenirienigadweu plant gartrefblefohynny’nbosib – dim ondi’r plant llenadoesdewisarallgan y rhiant / rhieni y byddyrysgolaragor.

 • Ni ddylaidisgyblionrisguchele.e. plant sy’ndioddef o asthma, ddodi’rysgolosnadywhi’n GWBL angenrheidiol.

 • Fe fyddangenirieniarwyddoeu plant ifewn ac allano’rysgol. Fe fydddisgwylirieninodieugwaith (gwaith y ddau riant osnadyw’rplentynyndod o deulurhiantsenglar y daflen hon. Os ydi’r disgyblion yn dod i’r ysgol ar drafnidiaeth ysgol yna mae angen i rieni e-bostio’r ysgol o flaen llaw yn nodi manylion eu gwaith.

 • Osoesmoddcyfynguaryramser y mae plant rhieniallweddolyneidreulioynyrysgolrydymyneichannogiwneudhynny. Ni ddylaiplentyndreuliodiwrnodcyfan / bob diwrnodynyrysgolosnadoesangen. Fe fyddhynynlleihau’rcyswlltcymdeithasoliblant a staff. 

 • Fe fyddyrysgolaragor o 8yb tan 5.30yp (syddigynnwys y Clwb Brecwast a’r Clwb ArOl Ysgol). Bydd Meithrin + aragorhefyd.

 • Fe fydd y disgyblionyncaeleurhannuyngrwpiauoedran – Dan 7 / CA2.

 • Fe fyddcinio am ddimi bob plentyn.

 • Fe fyddsnapynyncaeleiddarparuiblantyr UD7. Caiff plant CA2 ddod a snapyneuhunain. DIM CNAU osgwelwchyndda.

 • Fe fyddangeni’rdisgyblionddod a diodefonhw.

 • Mae gwisgysgolynddewisolondfefyddangendilladcyfforddus a trainersargyfergweithgareddautuallan.

 • Ni fyddangendod ag unrhywwaithysgol / llyfraudarlleni’rysgol

 • Hoffwnirieniddefnyddio’r system ar-leiniarchebullei’rdisgyblionsef School Comms. Osnadydychwedidefnyddio’r system eisoesargyfer y clwbarolysgolbyddwnyngyrru’rwybodaethgartrefmaes o law. Fe fyddhynynrhoisyniadini o niferoedd ac yneinhelpugydathrefniadaustaffio.

 • Osoesunrhywbryderynglyna’ruchod neu unrhywbetharallynacofiwch e-bostio’rysgol –   Rydym ynmonitro’r e-bystyngysonynystod y penwythnos.