Aelodaeth yr Urdd membership

Rhieni Derbyn i Flwyddyn 6 – Reception to Year 6 parents,

Wedi i chi dderbyn y neges flaenorol parthed y mater hwn, gwelwyd ar wefan yr Urdd mai’r diwrnod olaf i gofrestru disgyblion am £7 yr un yw heddiw, dydd Iau, Ionawr 10fed!


Since you’ve received the last message regarding this matter, we see on the Urdd website that the last day to register pupils for £7 each is today, Thursday, January 10th!