Arolwg Ysgol Glanrafon / Ysgol Glanrafon’s Inspection

Heddiw, rydych wedi derbyn llythyr yn eich hysbysu fod Ysgol Glanrafon yn cael ei harolygu gan Estyn Dydd Llun, Rhagfyr 4ydd i Ddydd Iau, Rhagfyr 7fed 2017. Gweler y linc isod ar gyfer yr holiadur rhieni ar-lein. Ar ôl dilyn y linc, fe fydd angen mewnbynnu y rhif 09463 i gael mynediad i’r holiadur.
Os ydych yn cwblhau yr holiadur ar-lein fe fydd ar gael tan Tachwedd 23ain. Os ydych am ei postio, mae angen iddynt gael ei dychwelyd i’r cyfeiriad RHADBOST ESTYN erbyn Tachwedd 20fed.
Cynhelir cyfarfod gyda’r Arolygwr Cofnodol yn Neuadd yr ysgol bnawn Llun, Rhagfyr 4ydd o 3.45-4.45 pm ac fe’ch gwahoddir i fynychu’r cyfarfod hwnnw.
Today, you have been sent a letter informing you that Ysgol Glanrafon will be inspected by Estyn from Monday, December 4th to Thursday, December 7th 2017. Below you will see the link for the online parents questionnaire. To gain access to the questionnaire, you will need to input the number 09463 after following the link.
If you are completing the questionnaire online it will be available until November 23rd . If you wish to post it to the following address FREEPOST ESTYN – it must be in by November 20th.
You are also invited to attend a meeting with the Reporting Inspector in the school hall on Monday afternoon, December 4th from 3.45 – 4.45 p.m.
Linc yr holiadur / Questionnaire link :-
CYMRAEG -https://vir.estyn.gov.uk/questionnaires/pages/ParentLogin.aspx?lang=cy-GB&id=09463
ENGLISH -https://vir.estyn.gov.uk/questionnaires/pages/ParentLogin.aspx?lang=en-GB&id=09463